31-05-2011  De arbeidsinspectie richt zich met de controles op bedrijven en instellingen waar de gezondheids- en veiligheidsrisico’s het grootst zijn. Op basis van risicoanalyses heeft de inspectie sectoren geselecteerd. Bedrijven uit deze sectoren worden via inspectieprojecten bezocht. Bedrijven, waar goed wordt gepresteerd, worden door de arbeidsinspectie ontzien.

Bedrijven waar de Arbeidsinspectie op bezoek is geweest en waar de inspecteur heeft geconstateerd dat er geen overtredingen waren en de zorg voor arbeidsomstandigheden op peil is, worden de eerstvolgende twee jaar na een laatste bezoek niet meer bezocht in het kader van een onderzoek, dat is gericht op de naleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving, bezocht. Ook de zogeheten OHSAS 18001 gecertificeerde bedrijven, zullen niet meer worden bezocht in het kader van een inspectieproject van de arbeidsinspectie gericht op de naleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Bedrijven waar een klacht over de arbeidsomstandigheden is ingediend of waar een meldingsplichtig ongeval is gemeld, zijn niet vrijgesteld voor een onderzoek door de arbeidsinspectie. Ook bedrijven met een verhoogd risico zijn niet vrijgesteld van inspecties. Het gaat daarbij om de bedrijven die over een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen beschikken, dat aan hen aanvullende eisen zijn gesteld. Dit geldt tevens voor bedrijven in de sector ‘delfstoffenwinning’ en bedrijven die asbest saneren.