04-08-2011  Werknemers moeten vanaf 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen een half jaar na het jaar van opbouw opnemen. Doen zij dat niet, dan komen de dagen te vervallen. Deze regel geldt ook voor vrouwen met zwangerschaps- en bevallingsverlof.

‘Nieuwe moeders’ moeten de opgebouwde dagen dus snel na het verlof opnemen om te voorkomen dat ze vervallen. Er komt voor deze categorie werknemers geen uitzonderingsregel. Zwangere werkneemsters die met zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn, bouwen gedurende deze verlofperiode wel vakantiedagen op. Zij kunnen die vakantiedagen niet opnemen, omdat zij immers vanuit de Wet arbeid en zorg (WAZO) een uitkering genieten.

In de nieuwe vakantiewetgeving is dus geen uitzondering op de vervaltermijn van zes maanden opgenomen voor werkneemsters met zwangerschapsverlof. De wetgever ziet zwangerschap namelijk niet als een situatie waarin de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen. Dit in tegenstelling bij langdurige ziekte.

Langdurig zieken kunnen vanaf 2012 over de hele periode van hun arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opnemen. Zij krijgen daartoe ook de mogelijkheid door tijdelijke vrijstelling van reïntegratieverplichtingen.

De nieuwe vakantiewetgeving biedt wel de mogelijkheid individuele afspraken te maken die ervoor zorgen dat de nieuwe moeder haar vakantiedagen niet verliest. De verplichting tot het opnemen van wettelijke vakantiedagen geldt namelijk niet als de werkneemster kan aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat was vakantie op te nemen.