16-09-2015  De centrale invalshoek van het kabinet als het gaat om transport van gevaarlijke stoffen, is het tegengaan van lastendruk. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, die gisteren samen met de begrotingen van andere ministeries werd gepresenteerd op Prinsjesdag.

Eisen

Om die reden stelt Nederland geen hogere eisen aan verpakkingen en voer- of vaartuigen dan in de relevante internationale verdragen is vastgelegd. Wel vervult Nederland een voortrekkersrol bij internationale afspraken op onderwerpen die voor Nederland belangrijk zijn, zoals crashbuffers en druppellekkage bij het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor.

Omgevingsveiligheid

In 2016 werkt het ministerie verder aan een verbetering van de omgevingsveiligheid, onder meer door bij de uitvoering van het omgevingsveiligheidsbeleid extra aandacht te geven aan de kwaliteit. In het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV), dat staat gepland voor 2015-2018, wordt in 2016 en 2017 een extra impuls gegeven aan het omzetten van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) in een PGS Nieuwe Stijl, zodat hiervan gebruik kan worden gemaakt in het nog op te stellen Besluit Activiteiten Leefomgeving.

Safety deals

Daarnaast is in 2016 Safety Deals van kracht. Op basis van deze regeling kunnen initiatieven van het bedrijfsleven en de overheden op het terrein van duurzame veiligheidscultuur bij bedrijven in de chemiesector bij het gebruik, productie, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen concreet worden opgepakt en uitgevoerd. De veiligheidsmaatregelen leveren een positieve bijdrage aan de veiligheid in de omgeving.

Inspectie

Het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen richt zich op de grootste risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen en op bedrijfsmatige producten en processen van betrokken bedrijven. De inzet is hierbij vooral multimodaal vervoer. Ook hier ligt de nadruk op systeemtoezicht en het afsluiten van convenanten met de best presterende bedrijven. Daarnaast wordt de capaciteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zoveel mogelijk ingezet op de logistieke knooppunten.