Gevaarlijke stoffen speerpunt inspectiediensten

Vaker inspecteren in 2020

18-02-2020  Het onderwerp gevaarlijke stoffen staat de laatste jaren hoog op de agenda van de landelijke inspectiediensten Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Inspectie Leefomgeving en Transport. Wat staat er voor 2020 op hun prioriteitenlijst? Met andere woorden: waar moeten bedrijven rekening mee houden?

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen te maken hebben, weten dat ze aan uiteenlopende eisen en regels moeten voldoen om een inspectie vanuit de overheid succesvol te doorstaan. Dat is geen sinecure. Ook voor dit jaar en de daaropvolgende jaren blijven de landelijke inspectiediensten inzetten op een veilige omgang met gevaarlijke stoffen, zo blijkt uit hun nieuwste plannen. Het Jaarplan 2020 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) is onderdeel van het Meerjarenplan 2019-2022; 2020 is het tweede uitvoeringsjaar van het meerjarenplan. In de aanbiedingsbrief van het jaarplan stelt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat 2020 een belangrijk jaar wordt om te realiseren dat 90 procent van de Brzo-bedrijven, die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen, geïnspecteerd wordt. De afgelopen jaren was dat 60 procent. Hiertoe wordt ook het aantal inspecteurs op dit vlak verder uitgebreid.

CMR-stoffen

In 2016 is de ISZW gestart met het programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen (BmGS), een van de zeventien toezichtsprogramma’s. Dit programma wordt in 2020 verder uitgebreid en omgevormd tot een dedicated team. Uit onderzoek in 2017 en 2018 is gebleken dat veel onderzochte bedrijven waarin werknemers worden blootgesteld aan CMR-stoffen - dit zijn carcinogene stoffen (stoffen die kanker veroorzaken), mutagene stoffen (die genen beschadigen) of reprotoxische stoffen (die schadelijk zijn voor de voortplanting) - een duidelijke verbetering in de naleving laten zien. Daarom gaat de inspectie ook dit jaar door met het inspecteren van dit soort bedrijven.

Uit het jaarplan 2020 blijkt onder andere dat de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen vaak nog onvoldoende wordt beheerst, dat veel bedrijven niet beschikken over de verplichte registratie gevaarlijke stoffen en dat weliswaar steeds meer, maar nog steeds te weinig bedrijven een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben opgesteld. Voor de ISZW is dit reden om stevig te blijven inzetten op deze onderwerpen. Bedrijven die geen RI&E hebben, worden direct beboet. Voor chronische blootstelling ligt de focus op het terugdringen van beroepsziekten door blootstelling aan CMR-stoffen. Twee stoffen die expliciete aandacht krijgen in het jaarplan zijn chroom-6 en asbest.

Verder heeft de ISZW ook een aantal sectorprogramma’s gedefinieerd, waaronder Transport en logistiek. Daar zal in 2020 ook de blootstelling aan sectorspecifieke gevaarlijke stoffen (irriterende stoffen en dieselmotorenemissie) worden aangepakt.

Programma’s

De plannen van de Inspectie Leefomgeving en Transport voor 2020 zijn onderdeel van het Meerjarenplan. De ILT werkt sinds dit jaar met negen programma’s, waaronder ‘Slim en veilig  goederenvervoer over de weg’, ‘Schoon schip’ en ‘Veiligheid op het spoor’. Met het programma Slim en veilig goederenvervoer over de weg mikt de ILT niet in de eerste plaats op gevaarlijke stoffen. Wel vermeldt het meerjarenplan dat de ILT bij een no-dealbrexit extra toezicht houdt op het goederenvervoer met gevaarlijke stoffen op de tijdelijke parkeerplaatsen die zijn aangelegd rond de ferry’s in Rotterdam. De uitstoot van verontreinigde gassen door schepen wordt aangepakt in het programma Schoon schip, waarvan ook bevordering van de afgifte van scheepsafval onderdeel is.

De inspectie gaat onder meer de potentiële overtreders beter identificeren met risico-detectiemethoden, maakt processen-verbaal op tegen overtreders, voert ketenonderzoek uit en neemt monsters. Verder heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat eind vorig jaar de Tweede Kamer meegedeeld dat er hard aan wordt gewerkt om het varend ontgassen in de binnenvaart volledig te verbieden. Het zal naar verwachting 2024 zijn voor het zover is. Sinds 1 januari geldt wereldwijd een aanscherping van regelgeving voor het gebruik van zwavelhoudende brandstof voor de scheepvaart. Een belangrijk controle-instrument voor de ILT is het nemen van monsters in Nederlandse havens, en onlangs heeft de inspectie aangekondigd dat ze samen met de universiteiten van Leiden en Wageningen een onderzoek start om de uitstoot van zwavel- en stikstofdioxiden door zeeschepen met satellietbeelden op te sporen.

De verbetering van de veiligheid op actuele risico-onderwerpen staat centraal in het programma Veiligheid op het spoor. De focus in 2020 ligt onder andere op veiligheid op rangeerterreinen. Zo mag op het moment van ter perse gaan van dit blad nog steeds niet met gevaarlijke stoffen gerangeerd worden op goederenemplacement Waalhaven Zuid.

Brzo-inspecties

Kort samengevat wordt het voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken steeds belangrijker zich aan de wet- en regelgeving te houden. Zo kunnen Brzo-bedrijven dit jaar naar alle waarschijnlijkheid een bezoek van een of meer inspectiediensten verwachten. Daarnaast moet elk bedrijf een RI&E kunnen laten zien. En dan zijn er in 2020 allerlei bedrijfs- en modaliteitspecifieke inspecties gericht op veiligheid en gezondheid van werknemers, want, zoals inspecteur-generaal Marc Kuipers stelt in zijn voorwoord bij het jaarplan: “Veiligheid raakt iedereen. En is van levensbelang.”

Dit artikel is eerder verschenen in evofenedex logisticx.


Campagne blootstelling van Inspectie SZW

De Inspectie SZW is een campagne gestart om werkgevers en werknemers bewuster te maken van de gevaren van blootstelling aan stoffen die schade toebrengen aan de gezondheid van de werknemers, en van de verplichtingen vanuit de wet. Wij zijn hierin campagnepartner van ISZW. In 2020 kunnen Brzo-bedrijven, die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen, bijna zeker een gezamenlijke inspectie verwachten. Wil je ook altijd op de hoogte blijven over deze campagne? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse kennisnieuwsbrief.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder