Help, de Inspectie komt op bezoek in mijn magazijn

Maar wat kun je verwachten van zo’n bezoek en hoe bereid je je hierop voor?

Update 08-03-2022 De Nederlandse Arbeidsinspectie, voorheen Inspectie SZW, besteedt ieder jaar veel aandacht aan gezond en veilig werken. Zo ligt de focus onder meer op het aanpakken van onveilige werksituaties, op het doen van onderzoek naar arbeidsongevallen en op het bijdragen aan bewustwording voor gezond en veilig werken. Dit leidt er toe dat steeds meer handels- en productiebedrijven bezoek krijgen van een inspecteur. Maar wat kun je verwachten van zo’n bezoek en hoe bereid je je hierop voor?

dvhvm-2022-banner

Zoals je waarschijnlijk weet, ben je als werkgever vanuit de Arbowet verplicht je medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Een belangrijke basis hiervoor is een actuele en volledige Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met een bijbehorend Plan van Aanpak. Hierin leg je de veiligheidsrisico’s voor medewerkers vast en neem je maatregelen om deze risico’s te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Hoe kiest de Inspectie de te inspecteren bedrijven?

In principe komen alle bedrijven in aanmerking voor een bezoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Echter, kunnen niet alle bedrijven bezocht worden. Daarom controleert de Inspectie bedrijven op basis van:

  • Risicoanalyse - De Inspectie focust op de belangrijkste gevaren die veilig, gezond en eerlijk werk in de weg staan. Daarvoor voert de inspectie brede risicoanalyses uit. De Inspectie inventariseert en selecteert de belangrijkste maatschappelijke risico’s.
  • Projecten, eerdere overtredingen, klachten en signalen en arbeidsongevallen.
  • Bedrijven die vallen onder het Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen) en zogenoemde ARIE-bedrijven (Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie.

Wat controleert de inspecteur tijdens zijn bezoek?

De inspecteur controleert aan de hand van de Arbowet en het Arbobesluit of jij, als werkgever, je werknemers een veilige en gezonde werkomgeving biedt. Aspecten die hierbij gecontroleerd worden, zijn onder meer de arbeidsplaatsen, een verkeersplan, de fysieke belasting en de PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting), blootstelling aan gevaarlijke stoffen en bedrijfsspecifieke risico’s. De inspecteur stelt vast of de risico’s in de werkomgeving zodanig zijn beheerst dat er geen veiligheids- en gezondheidsrisico’s (meer) zijn voor jouw werknemers.

Voor de Inspectie is het belangrijk dat je als werkgever gebruik hebt gemaakt van de best beschikbare technieken (BBT) om werknemers te beschermen tegen de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in hun werkomgeving. Dit kan bijvoorbeeld ook voorlichting en/of instructie van werknemers zijn.

Wat koppelt de inspecteur terug?

Na afloop van de inspectie koppelt de inspecteur zijn bevindingen aan je terug. Er zijn hierbij drie verschillende scenario’s mogelijk: overtreding, nader onderzoek en afronding.

  • Zijn er een of meerdere overtredingen geconstateerd? Dan worden deze , inclusief onderbouwing, benoemd. Als werkgever ben je verplicht maatregelen te nemen. Ook kan de Inspectie (direct) een sanctie opleggen en indien noodzakelijk het werk stilleggen.
  • Als er aspecten nader onderzocht moeten worden, maakt de inspecteur dit kenbaar en ontvang je nadere instructies/aanwijzingen.
  • Voldoe je volledig aan de wet- en regelgeving? Dan wordt de inspectie afgerond en ontvang je hier bericht van.

Voorbereiding

Meestal brengt de Inspectie onaangekondigd een bezoek aan jouw bedrijf. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’, hebben we een aantal tips verzameld zodat jij goed beslagen ten ijs komt tijdens een Inspectiebezoek. Ben jij voorbereid?

Voorkomen is beter dan genezen

Tips om je voor te bereiden op een inspectiebezoek

Hulp nodig?

Vraag het onze experts

Kom je er zelf niet uit en heb je hulp nodig bij het vergroten van de veiligheid, gezondheid en/of efficiency in het magazijn? Neem dan contact op met onze magazijnexperts via
079 3467 346, mail naar ledenservice@evofenedex.nl of bekijk de adviesmogelijkheden.