Dossier Uitgelicht: innovatie in optimalisatie van controles

Leestijd 8 minuten

23-08-2021  In het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) gaan het georganiseerde bedrijfsleven en de inspectiediensten met elkaar in gesprek over talrijke dossiers. Afhankelijk van de thematiek vindt dit overleg plaats in verschillende samenstellingen. De afgelopen periode hebben de douane en het bedrijfsleven onderstaande 8 zaken besproken.

 1. Navorderingstermijn
 2. Uitzondering COVID-19 van kopieën van oorsprongsbewijzen
 3. Doorontwikkeling e-herkenning
 4. Procedure INF-systeem bij actieve en passieve veredeling
 5. Wijzigingen ICS2 bij binnenbrengen
 6. Overgang van AGS naar DMS
 7. Container Vrijgave Bericht per 1 oktober 2021
 8. Brexit: verzegeling zeiltrailers naar Verenigd Koninkrijk

Hieronder vind je actuele informatie over deze 8 zaken. In het dossier Uitgelicht helemaal onderaan gaan we nader in op innovaties bij het optimaliseren van controles.

De volgende serie overleggen van het ODB vindt plaats in de tweede helft van september. Leden van evofenedex kunnen hiervoor signalen of vragen met een insteek vanuit collectieve belangenbehartiging doorgeven voor 4 september a.s. aan de secretaris voor de Raad voor Internationale Handel: Anne Griffioen via a.griffioen@evofenedex.nl. Leden met vragen over bedrijfsspecifieke zaken kunnen terecht bij onze ledenservice of gespecialiseerde adviseurs via ledenservice@evofenedex.nl en 079 3467 346.

 1. Navorderingstermijn
  Over de verlengde navorderingstermijn heeft een afspraak plaatsgevonden met het ministerie van Financiën. Daarbij wordt ook gekeken naar de uitwerking van het beleid inzake de fiscale strafbeschikking. Een evaluatie van dit beleid is aangekondigd. Vanuit het bedrijfsleven werken we aan een voorstel voor een wijziging van de tekst van de Algemene Douanewet. Het ministerie toetst deze tekst vervolgens op haalbaarheid, zowel in Den Haag als in Brussel.
 2. Uitzondering COVID-19 van kopieën van oorsprongsbewijzen
  Nederland heeft tijdens de COVID-19-pandemie de verplichting originele certificaten te overhandigen tijdelijk geschorst en toegestaan kopieën te gebruiken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de originele documenten in de administratie van de aangever worden bewaard en/of daarin na afloop van de COVID-19-pandemie beschikbaar zijn. Oorsprongsbewijzen die niet voorzien zijn van een (correcte) stempel, worden geweigerd en kunnen niet dienen voor het verkrijgen van een preferentieel tarief. Deze mogen dan ook niet in bezwaar alsnog worden geaccepteerd. Als een oorsprongsbewijs om technische redenen is geweigerd, wordt dit op het oorsprongsbewijs vermeld. Met dit geweigerde oorsprongsbewijs kan de aangever zijn exporteur in het partnerland verzoeken een nieuw, achteraf afgegeven, oorsprongsbewijs te laten opmaken.
 3. Doorontwikkeling e-Herkenning
  Bedrijven kunnen via portalen zaken met de douane regelen. Hiervoor logt een bedrijf in met een zogeheten authenticatiemiddel (eHerkenning of DigiD) of machtigt het bedrijf hiervoor een ander bedrijf (ketenmachtiging in eHerkenning of DigiD-machtiging). Met het gebruik van deze authenticatiemiddelen en machtigingen is beleid nodig voor het bieden van inzicht in wie, wanneer en met welk doel heeft ingelogd. Met andere woorden: beleid voor de (mate van) transparantie in contacthistorie. In een vervolgsessie van het ODB wordt toelichting gegeven op contacthistorie, met voorbeelden van de informatie die getoond kan worden. In deze vervolgsessie wordt ook gepeild welke mate van transparantie in contacthistorie gewenst is.
 4. Procedure INF-systeem voor actieve en passieve veredeling
  De douane is in oktober 2020 gestart met het gebruik van het door de Europese Commissie ontwikkelde INF-systeem. Hiermee kunnen bedrijven en douaneautoriteiten bij actieve en passieve veredeling informatie digitaal uitwisselen en vastleggen. Tot voor kort werden hier de papieren formulieren INF1, INF5, INF9 en INF2 voor gebruikt. Het INF-systeem is te benaderen via het EU Trader Portal. Verder is een vergunning passieve of actieve veredeling nodig. Het INF-systeem heeft een koppeling met het Customs Decision Management System en controleert dit dus automatisch. Op dit moment is er geen koppeling tussen de douanesystemen en het INF-systeem, waardoor bij het uitgaan van goederen een informatiehiaat ontstaat. Om toch gebruik te kunnen maken van het digitale INF is een procedure uitgewerkt. Bij gebruik van het INF-systeem moet je in AGS de bescheidcode C710 vermelden met daarbij het INF-nummer. In de volgende 2 gevallen wordt sinds 1 juni 2021 jouw aangifte niet aanvaard als de bescheidcode of het INF-nummer niet vermeld zijn: a. Bij regelingscode 11 00: voorafgaande uitvoer in het kader van actieve veredeling (EX/IM); b. Bij regelingscode 21 00: tijdelijke uitvoer bij passieve veredeling anders dan regeling 22 00. In andere situaties waarin je het INF-systeem moet gebruiken, vindt controle op het gebruik van het INF-systeem plaats na aanvaarding van de aangifte.
 5. Wijzigingen ICS2 bij binnenbrengen
  ICS2 gaat wijzigingen aanbrengen in het proces van binnenbrengen. Met name de mogelijkheid van multiple filing (het aanleveren van data voor de aangifte door degenen die daartoe in de beste positie verkeren) en het delen van de Entry Summary Declaration-data met alle lidstaten zijn nieuw. Hierdoor is bij risicobeoordeling sprake van betrokkenheid van meerdere lidstaten. Als goederen bijvoorbeeld via Nederland de Europese Unie (EU) binnenkomen (Nederland is in dat geval Responsible Member State/Involved Member State) en naar Duitsland gaan, beoordeelt ook Duitsland of de zending of de ontvanger aanleiding geven tot een controle. Gelijktijdig met ICS2 moet het binnenbrengproces, met het afhandelen van aankomst en tijdelijke opslag, aangepast worden aan de wetgeving van het douanewetboek van de Unie (DWU). Hierdoor is sprake van harmonisatie in de hele EU. Waar bedrijven nu nationaal gewend zijn aan het proces van Handel en Transport Gateway (HTG, de huidige singlewindowvoorziening), lopen die lijnen met de komst van ICS2 en de shared trader interface via Brussel. Notification of Arrival (NA, aankomstbericht van het vervoermiddel), Presentation Notification (PN, aanbrengbericht) en Temporary Storage (TS, tijdelijke opslag) worden nationaal gebouwd op basis van de DWU-wetgeving. De nationale helpdesk blijft voor deze systemen het nationale aanspreekpunt. Niet iedereen is even gelukkig met het concept van multiple filing. Met name de luchtvracht twijfelt er sterk aan of zij hieraan mee wil doen; op basis van de wetgeving is dit niet verplicht.
 6. Overgang van AGS naar DMS
  Het Douaneaangiften Management Systeem (DMS) gaat op 1 juli 2022 ook de Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA) en de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) vervangen. Het DMS wordt gebaseerd op een nieuwe standaard, het EU-datamodel. Er is echter vertraging ontstaan voor softwareontwikkelaars door de late goedkeuring en publicatie van het datamodel. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de Europese Commissie om uitstel verzocht. Leden van evofenedex die gebruikmaken van een entrepot, zijn bezorgd dat de meldingen in de huidige berichtenstructuur (DIN/DEN-regeling) komen te vervallen bij de overgang naar DMS 4. Hiermee worden kosten voorkomen voor het gebruik van de regeling douanevervoer. De douane stelt dat het mogelijk blijft gebruik te maken van IIAA om goederen die zich in tijdelijke opslag bevinden op een containerterminal of iets dergelijks onder een opvolgende regeling te plaatsen. De inschrijving en het aanbrengbericht moeten (nog steeds) gedaan zijn voordat de goederen vanaf de terminal mogen vertrekken. De procedure blijft dus bestaan, maar met andere berichten.
 7. Container Vrijgave Bericht per 1 oktober 2021
  Op 1 oktober 2021 voert de Nederlandse douane stapsgewijs het Container Vrijgave Bericht (CVB) in. Anders dan de naam zegt, geldt het CVB zowel voor containers, trailers, stukgoed als bulklading. Dit vergt voorbereiding door alle partijen. Bedrijfsleven, Portbase en de douane hebben de handen ineengeslagen voor een rimpelloze invoering van het CVB. Voor alle schakels biedt het CVB nieuwe kansen om efficiënter te werken. Tegelijkertijd verstevigt Nederland zo zijn vooraanstaande positie als dé Europese logistieke hub. Neem hier een kijkje om te zien hoe jij je als bedrijf kunt voorbereiden op het CVB.
 8. Brexit: verzegeling zeiltrailers naar Verenigd Koninkrijk
  Sinds de brexit een feit is, vinden tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie douanecontroles plaats. In april dit jaar bleek dat het merendeel van de zeiltrailers niet verzegelbaar is volgens de eisen die de douane daaraan stelt. Die verzegeling is nodig als je wilt dat douanecontroles niet op de veerbootterminal worden gecontroleerd maar op het terrein van jouw bedrijf. In vaktermen spreken we dan van ‘verlegging’. Met de douane vindt overleg plaats hoe hiervoor een oplossing kan worden gevonden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal evofenedex die communiceren.

Dossier Uitgelicht: innovaties bij optimalisatie van controles

Binnen het Overleg Douane Bedrijfsleven overleggen douane en bedrijfsleven regelmatig over de inzet van moderne controletechnieken. Om de voorsprong van de Nederlandse douane op andere douane-instanties te behouden, is het van groot belang te blijven kijken waar controles kunnen worden verbeterd en inbreuken in het logistieke proces kunnen worden geminimaliseerd. Hieronder 3 belangrijke ontwikkelingen.

 1. 3D-scanning
  De komende jaren participeert de douane in de doorontwikkeling van 3D-scanning. Hiervoor wordt op de Maasvlakte in samenwerking met de Wereld Douane Organisatie een proefopstelling gebouwd, waardoor het scannen van containers nog effectiever wordt. Bij de ontwikkeling van diverse controle(hulp)middelen werkt de douane samen met bedrijfsleven en wetenschap. Bij deze projecten zijn meerdere universiteiten betrokken. Het doel van 3D-scanning is een snellere afhandeling van het logistieke proces in het proces van binnenbrengen, waar met name controles plaatsvinden op niet-fiscale wetgeving.
 2. Odeur Extraction Device
  Met dit middel worden luchtmonsters uit containers of andere modaliteiten gehaald en met meerdere tegelijk aangeboden aan een speurhond. Hierdoor kunnen meer controles in korte tijd uitgevoerd worden met slechts enkele logistieke handelingen. Het werkt als volgt: een pomp zuigt de lucht uit de container over een watje dat in een glazen potje zit. Dit watje werkt als een zeef waardoor de moleculen aan de vezels blijven hangen. De honden ruiken vervolgens aan de potjes in een carrousel van meerdere potjes tegelijk. Dit gebeurt in een gecontroleerde, prikkelvrije en steriele ruimte op de Maasvlakte. Eén hond kan binnen 20 seconden 10 potten controleren. Door de reactie van de hond wordt duidelijk welke containers de douane verder moet inspecteren. De douane kan zo meer controles uitvoeren in dezelfde tijd, en hoeft het logistieke proces hiervoor minder te verstoren.
 3. Drones
  Het inzetten van drones wordt op dit moment landelijk uitgerold, te beginnen in de maritieme regio’s, en wordt een belangrijk controlemiddel van de douane bij het toezichthouden. De inzet wordt gecoördineerd vanuit een landelijk luchtvaartteam dat vooralsnog zitting houdt in Rotterdam.
Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder