01-04-2015  De Inspectie SZW heeft de afgelopen twee jaar 25 keer leidinggevenden beboet. De Inspectie kan een boete opleggen als ze kan aantonen dat de leidinggevende verantwoordelijk was of een belangrijke rol heeft gespeeld bij het begaan van een overtreding in het bedrijf. In deze gevallen krijgt dus niet alleen het bedrijf een boete. Het hoogste boetebedrag dat tot op heden is opgelegd bedraagt 68.000 euro. In totaal is ruim 433.000 euro aan boetes uitgedeeld. Dit meldt de Inspectie SZW.

Persoonlijk verwijtbaar handelen

Een bedrijf kan een boete krijgen als het de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen overtreedt. De Inspectie SZW kan echter ook degene die in het bedrijf feitelijk leiding geeft, beboeten. Er moet dan sprake zijn van persoonlijk verwijtbaar handelen van degene die als feitelijk leidinggevende wordt aangemerkt ten aanzien van de overtreding van de wet door de rechtspersoon.

Geen maatregelen

Verder zal uit onderzoek moeten blijken dat de feitelijk leidinggevende kennis had van de overtreding, hierover zeggenschap heeft gehad en geen maatregelen heeft genomen om deze overtreding te voorkomen of de overtreding heeft laten voortduren. In zo’n geval is de Inspectie van mening dat niet alleen het bedrijf schuldig is aan het overtreden van de wet, maar ook de feitelijk leidinggevende in het bedrijf.

50 procent

De Inspectie heeft besloten om door te gaan met het beboeten van leidinggevenden. De hoogte van de boete voor de leidinggevende is in principe 50 procent van de boete die het bedrijf krijgt.