Inspectie SZW focust in 2020 onder meer op transport en logistiek

Op basis van risicoprofielen worden in 2020 en 2021 in totaal 2600 bedrijven bezocht

21-11-2019  In haar zojuist uitgekomen Jaarplan beschrijft de Inspectie SZW hoe zij de komende jaren meer resultaat en zichtbaar maatschappelijk effect wil bereiken ten behoeve van een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt. Voor de jaren 2020-2022 zijn hiervoor extra inspecteurs en recherche aangetrokken. Met deze extra middelen moet de aanpak van oneerlijk werk, zoals schijnconstructies en arbeidsuitbuiting, worden geïntensiveerd. Het programma Transport en logistiek pakt oneerlijk werk in deze sector aan door de ervaren pakkans bij potentieel overtredende werkgevers zo groot mogelijk te laten zijn.

Met dit alles moet in 2023 de inzet van de Inspectie zijn verdubbeld op het gebied van eerlijk werk, eerlijke betaling, schijnconstructies en cao-naleving. Ook ketenverantwoordelijkheid zal hierbij een rol spelen. De Inspectie SZW gebruikt hierbij de te ontwikkelen Monitor Eerlijk Werk. Deze geeft inzicht in de mate waarin vormen van oneerlijk werk voorkomen, zoals onderbetaling, zwart werken, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Verder worden de risicofactoren in kaart gebracht. Op basis van risicoprofielen worden in 2020 en 2021 in totaal 2600 bedrijven bezocht. Belangenorganisaties worden betrokken bij de nalevingscommunicatie en voorlichting. Ook evofenedex neemt hierin haar rol, onder meer met voorlichting over het keurmerk PayChecked in Transport.

Fysieke overbelasting

Met de extra inspecteurs wil de Inspectie SZW in 2020 de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties herstellen. Daarbij wordt ingezet op verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet, voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen. De Inspectie denkt dat het direct beboeten van bedrijven die geen Risico-Inventarisatie en Evaluatie hebben hierbij helpt. Wij geloven dat voorlichting en praktische toepassing in het klein-MKB meer helpt. Voor wat betreft de sector Transport en Logistiek, wordt ook gewezen op de risico’s van fysieke overbelasting. Met name het excessief kracht zetten bij tillen, trekken en duwen en de veiligheid bij het laden en lossen. Ook wordt in 2020 de blootstelling aan sectorspecifieke gevaarlijke stoffen, zoals irriterende stoffen en dieselmotorenemissie, aangepakt. Voor al deze onderwerpen intensiveren wij onze voorlichtingsactiviteiten de komende jaren.

Extra aandacht

De Inspectie SZW geeft bij interventies nadrukkelijker aandacht aan gedragsinzichten, omdat zij vindt dat gedrag en veiligheidscultuur belangrijke pijlers zijn van een goede veiligheidsaanpak. Voor de veiligheidscultuur overweegt de Inspectie door middel van onderzoek een handzaam instrument te ontwikkelen dat kan worden gebruikt bij met name kleinere bedrijven. Dit instrument moet inzicht geven in cultuur en gedrag rondom veiligheid en de verbeteringen die daarbij nodig zijn. De afgelopen jaren heeft evofenedex ook bij de Inspectie veel mogen voorlichten en meegewerkt aan de basis van deze nieuwe aanpak. Door ongevalsonderzoek en het inzetten van alternatieve interventies, zoals het zelf onderzoeken van een ongeval en het opstellen van een verbeterrapportage, worden werkgevers gestimuleerd de veiligheid te verbeteren. Tot slot wordt extra aandacht gegeven aan BRZO-bedrijven, waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder