11-08-2017  In een recent interview met Binnenlands Bestuur kondigt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. In dit artikel geeft ze aan ‘de invoering van de wet definitief uit te stellen wegens de benodigde complexe juridische aanpassingen’.

Geen gevolgen

Volgens de minister heeft dit uitstel ‘vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029’.

Minder versnippering

De Omgevingswet zal onder andere de Wabo (Wet algemene bepalingen Omgevingswet), Wet Ruimtelijke Ordening, Waterwet en Wet milieubeheer vervangen. Naast minder versnippering ontstaat er op decentraal niveau meer ruimte voor lokale regels.

Meer mogelijkheden

Dat alles bij elkaar geeft meer mogelijkheden voor lokale besturen en ondernemers. Naast de wettelijke wijzigingen, die evofenedex samen met andere partijen, nauwlettend volgt, betekent de stelselherziening ook veel voor de werkwijze van alle overheidslagen, bijvoorbeeld ten aanzien van bestemmingsplannen en vergunningverlening.