Is jouw RI&E nog up-to-date?

De gemiddelde RI&E is ongeveer drie jaar actueel; het is aan te raden om regelmatig te controleren of de RI&E nog voldoet.

15-05-2019  Een complete RI&E, Risico Inventarisatie & Evaluatie, is de basis voor een veilige, gezonde en daarmee efficiënte werkomgeving voor je medewerkers. Slechts de helft van de bedrijven voldoet aan deze wettelijke verplichting. Stel dat je tot deze groep bedrijven behoort: hoelang is een RI&E geldig en in welke gevallen moet je updaten?

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht de risico’s voor werknemers in kaart te brengen in de vorm van een RI&E, met bijbehorend een plan van aanpak. Denk hierbij onder andere aan arbozorg, verzuimbeleid, werkplekinrichting, fysieke belasting, visuele informatie en het werken met machines. Als deze ontbreekt of onvolledig is, kan de Inspectie SZW, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij een bedrijfsbezoek of arbeidsongeval boetes opleggen. 

Geldigheid

Om te beginnen moet je weten dat de Arbowet geen specifieke geldigheidsduur heeft gesteld aan de RI&E. Wel staat vermeld dat het belangrijk is dat dit document actueel blijft. Dit betekent dat je de RI&E moet aanpassen bij ingrijpende wijzigingen van werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het opnieuw inrichten van de werkomgeving
  Bijvoorbeeld de verplaatsing van een kantoor, stellingen, wikkel- en inpakmachines of een grotere verbouwing.
 • Veranderingen in logistieke werkprocessen
  Bijvoorbeeld de verandering van orderverzameling; naast het verzamelen op vloerniveau ook verzamelen op hoogte of van volle pallets uitleveren naar uitleveren op het niveau van enkele stuks waarbij andere processen horen.
 • Ingrijpende veranderingen van gebruikte technieken
  Bijvoorbeeld het gebruiken van ander intern transportmateriaal, verpakkingsmachines, wikkelaars en afvalpersen.
 • Wijziging van taken en functies van medewerkers
  Bijvoorbeeld de verandering van werken in een ploeg naar meerdere ploegendiensten en medewerkers die andere taken krijgen zoals het laden van vrachtwagens en werken op hoogte waarbij andere risico’s horen.
 • Verandering of aanpassing van een gevaarlijke stof in het proces
  Door een wijziging in het proces, er wordt bijv. een nieuw product vervaardigd, moet men ook opeens bijtende stoffen gaan gebruiken. Wat is de impact hiervan op de organisatie?

Ongeschreven regel

Een ongeschreven regel is dat een gemiddelde RI&E ongeveer drie jaar actueel is. Ook als er voor je gevoel geen ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden is het aan te raden om na drie jaar je RI&E weer door de wasstraat te halen. Controleer of de destijds opstelde veiligheidsrisico’s nog van toepassing zijn. Hierbij is het ook goed om te kijken in hoeverre het document draagvlak heeft binnen de organisatie. Weet bijvoorbeeld iedereen van het bestaan van de RI&E af of is het vooral een ‘project’ van de veiligheidskundige? Bespreek (onderdelen van) de RI&E ook tijdens een dag- of weekstart. 

Trends en ontwikkelingen

In het dynamische werkveld van de logistiek volgen trends en ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. De kans is dus groot dat je binnen drie jaar te maken hebt met een ingrijpende verandering in je bedrijfsoperatie. Pas bij deze veranderingen dus ook direct de RI&E aan om onverwachte gevolgen te voorkomen.


Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Iedere werkgever is, volgens de Arbowet, verplicht de risico’s te inventariseren en te evalueren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten een RI&E laten toetsen/uitvoeren door een gecertificeerde deskundige. Wij ondersteunen je bij het uitvoeren van de RI&E. Twijfel je of je RI&E nog up-to-date is, of weet je niet waar je moet beginnen met het opstellen van de RI&E? We kijken graag met je mee.