Passende maatregelen voor het goederenvervoer in de maak

Leestijd 3 minuten

28-04-2020  Het kabinet maakt tussen nu en 2030 ruim vijf miljard euro vrij om de stikstofproblematiek aan te pakken. Door de hoge concentratie stikstof in de lucht dreigen steeds meer infrastructuur- en bouwprojecten geen doorgang te vinden. Dat is nadelig voor de aantrekkingskracht van Nederland voor handels- en productiebedrijven. Daarom is evofenedex de afgelopen periode ook nauw bij deze problematiek betrokken geweest, om samen met overheid en bedrijfsleven tot passende maatregelen voor het goederenvervoer te komen.

Afgelopen jaar zijn er al enkele maatregelen doorgevoerd om de stikstofproblematiek op te lossen. Het nieuwe pakket moet voorzien in maatregelen die voorzien in een structurele oplossing. Van de vijf miljard euro is het grootste aandeel - bijna drie miljard euro - voor het versterken van de natuur, en één miljard is bedoeld voor een beëindigingsregeling veehouderijen. Daarnaast komt er ook geld vrij voor het verduurzamen van verkeer en goederenvervoer. Zo wordt er budget vrijgemaakt voor het vergroenen van de binnenvaart, uitbreiden van de walstroom voor zeeschepen, elektrisch taxiën van vliegtuigen en toezicht op het gebruik van AdBlue voor vrachtverkeer.

Retrofit binnenvaart-katalysatoren

De maatregel genaamd ‘retrofit’ gaat uit van het plaatsen van SCR-katalysatoren op bestaande motoren van binnenvaartschepen, om de stikstofuitstoot van de motor terug te brengen. Per schip kan hiermee een stikstofreductie van ruim 80 procent worden bereikt. Hiertoe wordt de subsidieregeling die wordt opgesteld in het kader van de Green Deal Zeevaart Binnenvaart en Havens uitgebreid. De verwachte kosten voor het Rijk bedragen 79 miljoen euro. In 2030 wordt hiermee naar verwachting 4,2 mol/ha/jr bespaard.

Walstroom zeevaart

Deze maatregel is gericht op het realiseren van vijf walstroomvoorzieningen voor de zeevaart. Zeeschepen hoeven hierdoor niet op hun motor te draaien als ze stilliggen in de haven. Hierbij wordt met name gedacht aan walstroomvoorzieningen in de Rotterdamse haven en in IJmuiden. De voorziene kosten voor het Rijk bedragen 12 miljoen euro. De verwachte depositiereductie in 2030 is 0,3 mol/ha/jr.

Stimuleren elektrisch taxiën 

Door elektrisch taxiën hoeven vliegtuigen geen kerosine te gebruiken om van de landingsbanen naar de gates en van de gates naar de startbanen te rijden. Daarnaast draagt elektrisch taxiën bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit op en rondom luchthavens en kleine vliegvelden. Op dit moment voert Schiphol een pilot uit. Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat het technisch potentieel wordt geraamd op 0,4 mol/ha/jr in 2030. Er is 10 miljoen gereserveerd voor deze maatregel.

Gerichte handhaving defecte en gemanipuleerde AdBlue-systemen

Moderne vrachtwagens zijn voorzien van AdBlue-systemen, om de uitstoot van uitlaatgassen terug te dringen. Er zijn aanwijzingen dat bij 5 tot 10 procent van de moderne vrachtwagens het AdBlue-systeem niet meer goed werkt of dat er is gemanipuleerd om de kosten voor (onderhoud en reparatie van) het AdBlue-systeem uit te sparen. Deze maatregel voorziet erin dat de ILT drie zogenoemde snuffelbussen in gebruik gaat nemen, waarmee jaarlijks naar schatting 15.000 vrachtauto’s (circa 10 procent van het park) gericht kunnen worden gecontroleerd op defecte en gemanipuleerde AdBlue-systemen. Voor deze maatregel wordt 20 miljoen euro gereserveerd. Naar verwachting leidt dit tot een stikstofdepositiereductie van 2,0 mol/ha/jr in 2030. 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder