13-12-2015  Onder Nederlandse vlag varende koopvaardijschepen mogen onder strikte voorwaarden privaat gewapende beveiligers aan boord nemen om zich te beveiligen tegen piraten. Het kabinet heeft de randvoorwaarden voor wetgeving die dit mogelijk moet gaan maken, gepubliceerd.

Geweldsmonopolie

Het uitgangspunt is dat de staat alle onderdanen moet beschermen. Als hiervoor geweld moet worden gebruikt, is de staat de enige die dit mag doen. Dit geldt dus ook voor de bescherming van schepen die onder Nederlandse vlag varen, zich in internationale wateren bevinden en door piraten worden aangevallen.

Het kabinet heeft nu te kennen gegeven dat reders onder strikte voorwaarden private gewapende beveiligers mogen inhuren als teams van mariniers (zogenoemde vessel protection detachments) deze bescherming niet kunnen bieden.

Voorwaarden

Primair geldt dus dat reders zich moeten laten beveiligen door mariniers in VPD-teams. Uitsluitend wanneer er geen VPD beschikbaar is kan worden ingeschakeld, mag een reder een gedegen onderbouwde aanvraag doen voor de inschakeling van een privaat beveiligingsteam. Dit kan het geval zijn als het team te groot is of het transport al te snel is om nog wapens aan boord te krijgen via diplomatieke weg.

Kosten

Ook wordt naar de kosten gekeken. Wanneer voor de op- en afstapplaats van een VPD meer dan 100 zeemijlen moet worden omgevaren dan voor private beveiligers en als de kosten voor een VPD meer dan 20 procent hoger zijn, mag een reder een privaat beveiligingsteam inhuren.

Veiligheid op zee

EVO is nauw betrokken geweest bij de discussies over het al dan niet toestaan van gewapende private beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen.

Voor EVO staat voorop dat de veiligheid van de bemanning en de goederen primair door de staat moet worden gegarandeerd. Slechts in de uitzonderlijke situaties dat Defensie hierin niet kan voorzien, moeten alternatieven mogelijk zijn. Dit principe staat nu uitgebreid beschreven in het beleidsstandpunt van het kabinet, dat de opmaat is voor een wetsvoorstel. EVO is dan ook tevreden dat de politieke impasse die bestond, nu is doorbroken.