Vragen liggen nu ter beantwoording voor bij de staatssecretaris

Leestijd 2 minuten

13-10-2020  De VVD- en CDA-fracties in de Tweede Kamer hebben aan staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd aan te geven welke maatregelen zij van plan is te nemen, zodat er grotere volumes duurzame biobrandstoffen in het wegvervoer kunnen worden ingezet. Daarnaast vragen de SGP en ChristenUnie de staatssecretaris om een snelle vormgeving van de aanschafsubsidieregelingen voor zero emissie vrachtauto’s uit het klimaatakkoord.

Het is een goed signaal dat de Tweede Kamer aandacht besteedt aan de rol die biomassa in de verduurzaming van het zware wegtransport kan spelen. Tevens is het positief dat de Tweede Kamer vraagt om een snelle vormgeving van de in het klimaatakkoord opgenomen subsidieregeling die de aanschaf van zero emissie voertuigen stimuleert.

Reductiepotentieel biomassa

De Kamerleden van het CDA en de VVD reageren op de verkenning over de inzet en het potentieel van biomassa die door de SER net voor de zomer openbaar is gemaakt. Uit deze verkenning komt naar voren dat biomassa op een zo hoogwaardig mogelijke manier moet worden ingezet. Tegelijkertijd stelt men echter dat ook het vervangingscriterium geldt; als er geen andere duurzame energiebronnen toepasbaar zijn, zoals in het zware wegtransport over lange afstand, de scheep- en de luchtvaart. De inzet van biomassa voor de productie en inzet van Green Truck Fuel in het zware wegtransport heeft een reductiepotentieel dat momenteel op geen enkele andere manier gerealiseerd kan worden. Alternatieve opties voor fossiele brandstoffen, zoals hernieuwbare elektriciteit en waterstof, zijn in dit segment hier nog niet toepasbaar.

Subsidieregeling vrachtauto’s

Daarnaast vragen de SGP en ChristenUnie-fractie aandacht voor het op korte termijn vormgeven van de volwaardige subsidieregeling voor de aanschaf van zero emissie vrachtauto’s. Voor handels- en productiebedrijven die gebruik maken van eigen voertuigen is het, nu de contouren voor de zero emissie zones vorm zijn gegeven, van belang dat de aangekondigde subsidieregelingen voor de aanschaf van emissieloze vracht- (en bestel)auto’s snel worden gerealiseerd. Dit om ondernemers zekerheid en duidelijkheid te bieden over de te nemen investeringsbeslissingen in de komende jaren, en ervoor te zorgen dat deze investeringen op een goede manier in hun bedrijfsvoering in te passen zijn.

De vragen vanuit de Tweede Kamer liggen nu ter beantwoording voor bij de staatssecretaris.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder