21 juni 2011

De leden van het Kennisakkoord Logistiek* kunnen zich goed vinden in het advies dat het Topteam Logistiek heeft gepresenteerd. Dit advies zet sterk in op innovatie en kennisdeling. Hiermee wil het Topteam onder andere de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven verkleinen en een betere wisselwerking bewerkstelligen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij ziet het Topteam een voortrekkersrol weggelegd voor het Kennisakkoord Logistiek. De partners van het Kennisakkoord voelen zich uitgedaagd en pakken deze rol gezamenlijk graag op. Wel wijzen zij op het belang van het behoud van logistiek talent.

Samenwerkingsstructuur

Op verzoek van het Topteam gaat het Kennisakkoord Logistiek de komende tijd een samenwerkingsstructuur opstellen. Die moet de toegang tot kennis en de verspreiding ervan voor het bedrijfsleven verbeteren en het delen van kennis tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven makkelijker maken. Voortbouwend op het eerste Kennisakkoord, werkt het Kennisakkoord Logistiek al enkele  maanden samen met Dinalog aan het opzetten van een netwerk van Kennis Distributie Centra, ook wel Kennis DC’s genoemd. Naast het verstevigen van de band tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, zetten de betrokkenen met de komst van de Kennis DC’s ook in op het versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen onderling. Zo moeten de HBO’s, die nu het boegbeeld van de DC’s zijn, ook een centrale rol in het totale onderwijsveld spelen om de kennis op alle niveaus aan de overige onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven te ontsluiten.

Wisselwerking onderwijs en arbeidsmarkt

Verder signaleert het Topteam dat de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet verbeteren. Het Kennisakkoord is hiervoor de aangewezen instantie om dit om te zetten in acties. De samenwerking in de vorm van gezamenlijke onderzoeken en projecten, zoals Topcoaches voor Toptalent, wordt uitgebouwd en de partners uit het Kennisakkoord werken nauw samen om op korte termijn meer producten te ontwikkelen.

Logistiek talent

Het Topteam heeft het Kennisakkoord gevraagd in te zetten op meer afgestudeerden op alle niveaus die in de logistiek aan de slag gaan, maar de leden van het Kennisakkoord benadrukken dat het behoud van talent in de logistiek minstens zo belangrijk is. Daarom gaan de partners in het Kennisakkoord Logistiek onderzoeken hoe dit het beste kan worden gerealiseerd. Zo kan de logistiek ook echt de sterke internationale positie verkrijgen die beoogd wordt.

Voor meer informatie over het Kennisakkoord Logistiek:
www.kennisakkoordlogistiek.nl

*In het Kennisakkoord Logistiek participeren de volgende partijen:
EVO, TLN, HVA, HAN, HRO, Fontys Venlo, NHTV en Hogeschool Windeshiem