28-05-2015  Bij de behandeling van de Wet Aanpak Schijnconstructies op 26 mei in de Eerste Kamer kwam het verlossende antwoord van minister Asscher. De ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers voor de correcte uitbetaling van het cao-loon door opdrachtnemers gaat niet van toepassing zijn op transport- of expeditieovereenkomsten.

Juridisch

Recentelijk stuitte EVO op een publicatie waarin wordt gesteld dat in Asschers wetsvoorstel de ketenaansprakelijkheid juridisch alleen kan gelden voor het laten verrichten van arbeid en niet van toepassing zou zijn op vervoersovereenkomsten. EVO heeft deze informatie onmiddellijk onder de aandacht van de minister en de Eerste Kamer gebracht en om opheldering gevraagd.

Complex

Na lange en intensieve lobby van EVO lijkt de minister nu ook in te zien dat ketenaansprakelijkheid, gelet op de complexiteit en aard van transportketens, lastig te regelen is. Dat blijkt uit de antwoorden in de Eerste Kamer.

Toch relevant

'Als in de transportsector de opdrachtgever gebruikmaakt van overeenkomsten van opdracht of van aanneming van werk, kan de werknemer op vergelijkbare manieren als in andere sectoren gebruikmaken van de ketenaansprakelijkheid. De gebruikelijke contractvormen voor het laten verrichten van arbeid komen daarvoor in aanmerking', aldus de minister.

Contractvorm

Kortom, of de ketenaansprakelijkheid van toepassing is, hangt dus af van de contractvorm. Voor veel EVO-leden blijft de ketenaansprakelijkheid wel relevant, bijvoorbeeld als er sprake is van het inhuren van personeel in magazijnen en/of distributiecentra.

Verantwoordelijkheid

Over drie jaar wordt de wet geëvalueerd. Bij de totstandkoming van de wet hadden voorstanders en bedenkers wel degelijk de intentie ook de ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers binnen vervoersketens van toepassing te laten zijn. Naar verwachting blijven de ogen de komende jaren dus gericht op mogelijke misstanden met betrekking tot correcte loonbetaling in het transport.

Beginsel

EVO heeft vanaf het begin van de lobby gesteld dat volledige ketenaansprakelijkheid in beginsel ongewenst is, maar benadrukt dat verladers wel degelijk verantwoordelijkheid nemen. Gebeurt dat onvoldoende, dan houdt minister Asscher nadrukkelijk de mogelijkheid open om dit over drie jaar alsnog te regelen.

Advies

EVO licht leden voor over werking en reikwijdte van de wettelijke ketenaansprakelijkheid. Op 17 juni zijn leden welkom op een voorlichtingsbijeenkomst. Ook tijdens het SCM-Jaarcongres van EVO op 3 juni wordt aandacht besteed aan het thema. Er is tevens een checklist beschikbaar.

Keurmerk

Met vertegenwoordigers van het beroepsgoederenvervoer werkt EVO aan een keurmerk. Dit moet bijdragen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en opdrachtgevers in de transportsector om verdere wetgeving, bijvoorbeeld alsnog aansprakelijkheidstelling van verladers, te voorkomen.