Keuzes kabinet goede basis voor definitief klimaatakkoord

Genoeg basis voor verdere gesprekken over verduurzaming van logistieke ketens

9-10-2018  De prioriteiten en de richting die het kabinet heeft gekozen om de klimaatonderhandelingen voort te zetten kunnen op onze instemming rekenen. De gekozen richting geeft ons voldoende vertrouwen en aanknopingspunten om gezamenlijk de logistieke ketens te verduurzamen en de maatregelen uit te werken tot een definitief akkoord.

De voorstellen werden afgelopen vrijdag gedaan door het kabinet na het afsluiten van de eerste fase van overleggen door betrokken partijen.

Biobrandstoffen

Zo zet het kabinet  in op het gebruik van biobrandstoffen voor zwaar wegtransport, scheepvaart en luchtvaart. Om het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren en betaalbaar te maken wordt onderzocht of het percentage verplichte bijmenging kan worden verhoogd. Ook komt er een onafhankelijk instituut voor de certificering van de duurzame biobrandstoffen.

Wij zijn voorstander van het inzetten van duurzame biobrandstoffen in sectoren waar de meeste CO₂ winst te behalen is en waar momenteel geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn. Dit geldt voor zowel het zware wegtransport, de scheepvaart en de luchtvaarsector. Wij zijn dan ook tevreden dat het kabinet deze analyse deelt, en gaan ons inzetten voor een gebalanceerde duurzame biobrandstoffenstrategie voor deze modaliteiten.

Zero Emissie

Het kabinet kiest voor de stimulering van zero emissie stadslogistiek per 2025 via een uitbreiding van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (GD ZES). Daarbij neemt het kabinet ook het initiatief om, in samenspraak met alle partijen, te komen tot een Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Met deze NAL kan er een slim en duurzaam laadpalensysteem worden gerealiseerd.

Wij zijn al langere tijd partner in de Green Deel ZES om zo tot emissievrije binnensteden te komen. De uitbreiding van deze deal heeft dan ook onze volle aandacht en wij blijven aandringen op een stappenplan waarbij voldoende oplaadinfrastructuur, scenario’s en realistische ingroeipaden bij achterblijvend aanbod van voertuigen richting 2025 wordt opgenomen.

Modal shift

Als het aan het kabinet ligt krijgt een structurele modal shift van weg naar spoor en binnenvaart prioriteit. Voor binnenvaart wordt daarnaast ingezet op energietransitie door middel van biobrandstoffen (inclusief elektrificatie), batterij-elektrisch en brandstofcel/waterstof-elektrisch. Uitwerking van de maatregelen van spoorgoederenvervoer vinden plaats vanuit het spoorgoederenpakket via het akkoord met de sector.

Wij blijven aandacht vragen voor de modal shiftprojecten en blijven actief betrokken bij de Green Deal Binnenvaart. Ook bij het tot stand komen van het spoorgoederenpakket zijn wij de afgelopen tijd actief betrokken geweest, en wij nemen bij de verdere uitrol van dit maatregelenpakket het voortouw bij de uitwerking van een convenant duurzaam spoorvervoer.

Lucht- en zeevaart

Hoewel de luchtvaart- en zeevaartsector geen onderdeel uitmaken van de reikwijdte van het klimaatakkoord, ziet het kabinet toch mogelijkheden om in internationaal verband afspraken te maken om ook in deze sectoren afspraken te maken voor verduurzaming.

Als vereniging nemen we actief deel aan internationale discussies en initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming in zowel de luchtvaart als de zeevaart. Maar ook op nationaal niveau nemen wij onze verantwoordelijkheid. Zo zijn wij betrokken bij het recent gerepresenteerde actieplan voor verduurzaming van de luchtvaart, en zijn wij medeondertekenaar van het convenant CO₂-reductie in de scheepvaart.

Vervolg

Over de gekozen prioriteiten van het kabinet wordt nu eerst in de Tweede Kamer een debat gevoerd. Tegelijkertijd worden de klimaatakkoordonderhandelingen in de komende weken en maanden voortgezet. Het streven is dat er aan het einde van dit jaar een pakket aan maatregelen is vastgesteld dat evenwichtig is en recht doet aan alle betrokken partijen. Wij zijn van mening dat op basis van bovenstaande prioriteiten dit voor de logistiek en internationale handelspartijen zeker mogelijk is. 

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder