22-07-2015  In de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 vindt er een landelijke proef plaats om stilgevallen vrachtauto’s voor een landelijk uniform tarief te bergen op het hoofdwegennet. Daarnaast mogen servicebedrijven onder voorwaarden pechservice verlenen. Dit is EVO overeengekomen in de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA).

Uniform tarief pechverplaatsing

Tijdens de proef worden stilgevallen vrachtauto’s voor een vast tarief van € 450,-, excl. BTW door een gecontracteerde berger verplaatst naar een eerstvolgende veilige locatie of locatie van het servicebedrijf binnen een straal van 25km vanaf de strandinglocatie. Het uniforme tarief voor pechverplaatsingen geldt enkel voor situaties welke relatief eenvoudig te bergen zijn.

Servicebedrijven mogen pechservice verlenen

Een belangrijk onderdeel van de proef is dat er bij een stilgevallen vrachtwagen ook door een servicebedrijf ter plaatse pechservice mag worden verleend. Dit mag met inachtneming van veiligheids- en doorstromingseffecten. Zo moet het pechgeval op de vluchtstrook staan en moet er voldoende ruimte zijn om veilig te werken.

Proces bij stilvallen vrachtwagen op hoofdwegennet

In het geval dat een vrachtwagen is stilgevallen, neemt de chauffeur/transporteur contact op met zijn eigen serviceverlener. Belangrijk aspect in de informatie-uitwisseling tussen de transporteur en serviceverlener betreft het verkrijgen van:

  1. inzicht in aard van de (technische) storing
  2. benodigde tijdsduur voor reparatie (aanrijtijd/ afhandeltijd)
  3. inzicht in de veiligheidssituatie op de incidentlocatie
  4. mogelijkheid tot zelfstandige verplaatsing naar een veilige locatie
  5. inzicht in de afhandelingmogelijkheden.

Als er geen belemmering is voor de doorstroming en veiligheid mag er ter plaatse door de serviceverlener worden gerepareerd.

Bij pechgevallen waar er een belemmering is voor de verkeersveiligheid en/of doorstroming kan onderscheid gemaakt worden in de volgende situaties:

  1. Vrachtwagen niet bergbaar

In de situatie waarbij de vrachtwagen niet bergbaar is of niet bergbaar is te maken, is reparatie ter plaatse de enige mogelijkheid. Op basis van een afweging van de effecten op de verkeersveiligheid en/ of doorstroming wordt in overleg tussen de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat en de serviceverlener een tijdstip vastgesteld voor het uitvoeren van de reparatie (uitgestelde reparatie).

  1. Vrachtwagen bergbaar

In de situatie waarbij de vrachtwagen bergbaar is, of bergbaar is te maken (noodreparatie), wordt een berger ingeschakeld voor het uitvoeren van een pechverplaatsing/eerste berging. Dit alles binnen de kaders van de beleidsregels IM en de zware bergingscontracten.

Monitoring en evaluatie van de proef

Gedurende en na afloop van de pilot worden de effecten continue gemonitord en geëvalueerd. Na afloop van de pilot neemt de STIMVA een besluit over het verdere traject. Per 1 januari 2016 wordt de proef beëindigd en zullen weer de reguliere tarieven en afspraken tussen Rijkswaterstaat en de gecontracteerde IM bergers gelden. EVO is geïnteresseerd in de bevindingen van haar leden tijdens de proefperiode. U kunt uw ervaringen delen met EVO ledenservice.