26-11-2013  Een EVO-lid was door de economische crisis genoodzaakt om de organisatie van zijn bedrijf te veranderen en hij vraagt zich af of zijn Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) nog van toepassing is. Hij belt Martijn Duijndam van EVO-Ledenservice voor meer informatie.

Antwoord

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besteedt de laatste tijd bij het bezoeken van bedrijven veel aandacht aan de geldigheid van de Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Door de economische omstandigheden van de afgelopen jaren hebben veel bedrijven de nodige organisatorische veranderingen doorgevoerd. Hierdoor kan het zijn dat de RI&E niet meer van toepassing is.

Risico’s aanpakken

Het doel van een RI&E is om de risico’s gestructureerd aan te pakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Door de RI&E wordt voor een bedrijf inzichtelijk waar de risico’s zitten.

Aantal medewerkers

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten beschikken over een RI&E die is getoetst door een gecertificeerde specialist en bedrijven met minder dan 25 medewerkers moeten gebruikmaken van een goedgekeurde branche-RI&E. Voor bedrijven waarvan alle medewerkers samen 40 uur of minder werken is het ook verplicht een RI&E uit te (laten) voeren. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van de zogeheten Checklist gezondheidsrisico’s van de overheid.

Plan van aanpak

Behalve een RI&E moet een bedrijf ook een plan van aanpak opstellen. Hierin staat omschreven welke maatregelen het bedrijf neemt om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Daarnaast staat in het ook omschreven wie binnen de organisatie waarvoor verantwoordelijk is en op welke termijn de verbetermaatregelen worden uitgevoerd.

Beschikbaar voor medewerkers

Voor alle medewerkers in een bedrijf geldt dat zij de RI&E moeten kunnen inzien als zij dat willen. De RI&E en het plan van aanpak moeten bovendien na toetsing worden gezonden aan de OR of personeelsvertegenwoordiging. De OR kan zo verbeteringen of eventuele aanvullingen leveren. Daarbij zijn werkgevers verplicht om het plan van aanpak jaarlijks voor te leggen aan de OR en schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang.

Specialisten

EVO beschikt over gecertificeerde specialisten die ondernemers kunnen bijstaan met het opstellen van een RI&E en een plan van aanpak. Meer informatie hierover staat op de EVO-site.