16-11-2016  In het grootste deel van Nederland voldoet de luchtkwaliteit aan de Europese normen. Bovendien laten de berekeningen zien dat de gemiddelde concentratie stikstofdioxide waar de bevolking als geheel aan wordt blootgesteld, tussen 2010 en 2015 ruim 20 procent is gedaald. Dit blijkt uit de monitoringsrapportage 2015 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgesteld door het RIVM.

Monitoringsresultaten 2015

Sinds de start van het NSL op 1 augustus 2009 is de luchtkwaliteit in Nederland aanzienlijk verbeterd. Voor stikstofdioxide (NO2) zijn de concentraties tussen 2009 en 2015 flink gedaald. In 2009 was langs bijna 1100 kilometer weg nog sprake van concentraties boven de grenswaarde. In 2015 was dit nog slechts 9,9 km. De norm voor stikstofdioxide wordt nog overschreden in een aantal drukke straten in stadscentra, vooral in Amsterdam en Rotterdam en vijf andere steden.

Fijnstof

De norm voor fijnstof wordt in 13 van de 390 gemeenten nog overschreden. Vooral in gebieden met intensieve veehouderij of industrie zijn de concentraties te hoog. Echter, bij circa 3,2 km van de 5,4 km overschrijdingen voor fijnstof wordt dit zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een dubbeltelling van emissies in de achtergrondconcentratie.

Aanpak laatste knelpunten

Amsterdam, Rotterdam en enkele andere steden (bijvoorbeeld Utrecht, Den Haag, Arnhem en Eindhoven) kampen nog met binnenstedelijke NO2-knelpunten. Staatssecretaris Dijksma (Milieu) helpt de gemeente Amsterdam en Rotterdam met ruim 16 miljoen euro om deze lokale luchtkwaliteitsknelpunten versneld aan te pakken. Deze versnelling vraagt om maatwerkoplossingen en samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven. Hierbij wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden om sneller de overstap naar ‘zero emissie’-vervoer te maken.

Greendeal ZES

In het kader van een verbeterde luchtkwaliteit én klimaataanpak door CO2-reductie zet EVO zich actief in binnen de Greendeal ZES om de overstap naar zero emissie te versnellen. Bij het realiseren van een versnelling van transitie naar zero emissie hoort ook een passend instrumentarium voor het bedrijfsleven.

Vooruitblik

Op basis van de huidige maatregelen is de prognose van het RIVM dat de gemiddelde concentraties stikstofdioxide jaarlijks verder dalen. De verwachting is dat er in 2020 op 0,7 km weg NO2-overschrijdingen zullen zijn, waarbij er zowel in Zuid-Holland als Gelderland  sprake is van 0,3 km overschrijdingen op lokaal wegennet.

Gemiddelde

De verwachtingen voor de gemiddelde concentraties fijnstof zien er minder positief uit. In plaats van een daling wordt een stijging voorzien. In deze prognoses zijn de eerder vermelde dubbeltellingen aan de orde. Daarnaast dalen de fijnstofemissies nauwelijks de komende jaren door de verwachte economische groei.

Bovendien zijn de prognoses gebaseerd op een gemiddelde over vijf jaar aan metingen. Het gemiddelde van deze metingen is waarschijnlijk te conservatief, vanwege de hogere gemeten concentraties PM10 in 2010 en 2011 ten opzichte van 2012-2014.

Conservatieve prognoses of niet, het ombuigen van deze trend is ook voor EVO een belangrijke motivatie om sterk in te zetten op het toewerken naar low- en zero-emissievervoer.