Zoetermeer, 4 oktober 2011

EVO, de KVNR, Deltalinqs, ORAM en FENEX willen dat staatssecretaris Atsma in Brussel pleit voor uitstel van de invoering van strenge normen voor de zwaveluitstootuitstoot door zeeschepen. Hiertoe hebben de belangenbehartigers van de maritieme sector vandaag in een brief aan de Tweede Kamer opgeroepen. De organisaties waarschuwen ervoor dat oplegging van de strengere norm van 0,1% zwaveluitstoot in 2015 voor zeeschepen in alleen Het Kanaal en de Noord- en Baltische zee veel te vroeg komt. Hierdoor leidt de maatregel tot een verslechterde concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven, grote financiële problemen en verlies aan lading voor de Nederlandse kustvaart, zonder dat het milieu geholpen wordt.

Uitstel regeling tot 2020

Morgen bespreekt de Tweede Kamer het onderwerp met staatssecretaris Atsma die Nederland op dit dossier zal vertegenwoordigen binnen de Europese Raad. De vijf belangenorganisaties willen dat de Tweede Kamer de staatssecretaris vraagt om tijdens de vergadering van de Europese Raad te pleiten voor uitstel van de regeling tot 2020, zodat de sector voldoende tijd heeft om de nodige maatregelen te nemen. Daarnaast moet de minister bij de Internationale Maritieme Organisatie van de VN hetzelfde doen. De organisaties willen ook meedenken om alternatieven oplossingen, zoals het gebruik van LNG en zwavelfilters (scrubbers) zo snel mogelijk gebruiksklaar te maken en stellen daartoe concrete acties voor. 2015 komt echter veel te vroeg voor deze alternatieven.

Economie en milieu niet gebaat bij de regel

Het maritieme bedrijfsleven heeft al meermalen de noodklok geluid omdat de maritieme sector in noordwest Europa aanzienlijke economische schade zal lijden door de aangescherpte zwavelnorm. De prijs van de laagzwavelige brandstof ligt 60 procent hoger dan de kostprijs van stookolie. Door de enorme stijging van de prijs van vervoer over zee wordt de Nederlandse industrie geconfronteerd met forse kostenverhogingen. Dit is slecht voor de concurrentiepositie van het Noordwest Europese bedrijfsleven. Bovendien zullen bedrijven vaker kiezen voor vervoer over de weg. Dit zal de Nederlandse vloot, die zeer actief is in Noordwest-Europa, een forse klap toebrengen. Verschuiving van lading van zee naar weg zorgt ervoor dat Dit zorgt ervoor dat de uitstoot van schadelijke stoffen stijgt. Het milieu heeft zodoende geen enkele baat bij de maatregel, aldus het maritieme cluster.