28-02-2013  In oktober vorig jaar heeft de Duitse rechtbank in Münster in hoger beroep de klassenindeling voor berekening van tolgelden in Duitsland (Maut) ongeldig verklaard. Deze zaak ligt nu voor het hoogste Duitse gerecht voor bestuursrecht. Als het oordeel van het gerechtshof in Münster in stand blijft, kan dat tot gevolg hebben dat de betaalde Maut voor vrachtauto’s van 12 ton en meer zonder wettelijke grondslag is berekend en daarom moet worden terugbetaald.

Verjaringstermijn

Alhoewel de uitkomst in deze zaak nog onzeker is, loopt er voor terugvordering van betaalde Maut wel een verjaringstermijn van drie jaar. Dat betekent dat de betaalde Maut vanaf april 2010 nog zou kunnen worden teruggevorderd, mocht het oordeel stand houden.

Pro forma bezwaar

Leden die hiervan gebruik willen maken, moeten de lopende verjaringstermijn stuiten door pro forma bezwaar in te dienen. In de bijlage is daarvoor een standaardtekst toegevoegd, beschikbaar gesteld door het Duitse BWVL. De standaardtekst dient te worden aangevuld met bedrijfsgegevens en naam en handtekening van een bevoegde medewerker. Het bezwaar dient vervolgens per aangetekende post naar het BAG in Keulen te worden verzonden.

Bewijs

Belangrijk is ook om bewijs van Mautbetaling over de periode waarover teruggave verlangd wordt beschikbaar te houden, bijvoorbeeld het betalingsbewijs met trajectinformatie van Toll Collect. Deze bewijzen hoeven op dit moment nog niet met het bezwaar te worden meegezonden.

Voertuigklasse

Het gerechthof in Münster verklaarde de Mautberekening ongeldig omdat er onvoldoende onderscheid zou zijn gemaakt naar het aantal assen per voertuig. De wet schrijft namelijk voor dat de hoogte van de Maut zoveel als mogelijk moet worden berekend naar de kosten per voertuigklasse die door het gebruik van de wegen moeten worden uitgegeven aan aanleg en onderhoud. Doordat in de Mautberekening twee- en drie-assige voertuigen in één categorie worden ingedeeld, wordt onvoldoende rekening gehouden met statistische gegevens waaruit blijkt dat drie-assige voertuigen veel meer kosten genereren dan twee-assige voertuigen.

Vier assen en meer

Over klassetweevoertuigen met vier assen en meer heeft het Hof geen uitspraak gedaan. Indien echter de regeling waarin de te berekenen Mautkosten worden vastgesteld in zijn geheel ongeldig wordt verklaard, hebben mogelijk ook voertuigeigenaren met dergelijke klassetweevoertuigen de mogelijkheid om reeds betaalde Maut terug te vorderen.