07-04-2015  Nu banken slechts een beperkt aantal kredietaanvragen honoreren, kunnen kredietunies ondernemers helpen bij  hun financiering. Een nieuwe wet moet die unies meer ruimte geven.

Als een reactie op de beperkte toegang tot financiering zijn er al flink wat kredietunies in oprichting of al opgericht, zowel bedrijfstakgewijs als regionaal.

Oprichting door ondernemers

Een kredietunie is een coöperatie zonder winstoogmerk ten behoeve van en opgericht door het mkb. Binnen de eigen kring van ondernemers wordt geld uitgeleend middels een gemeenschappelijke kas. Tot de leden behoren zowel kredietgever als kredietnemer.

CDA en PvdA willen deze tendens ondersteunen. In maart van dit jaar dienden deze partijen daarom een wetvoorstel in dat het vormen van kredietunies eenvoudiger maakt.

Vergunningen

De initiatiefwet voorziet in een minder strenge vergunningplicht. Kredietunies met een beperkte omvang - 10 miljoen euro - worden in het wetsvoorstel vrijgesteld van de vergunningplicht. Kredietunies tot 100 miljoen en 25.000 leden vallen onder een apart toetsingsregime, waarvoor geen volledige bankvergunning maar een aparte vergunning voor kredietunies nodig is.

Het voorstel is op 24 maart 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Financiën bespreekt vandaag de verdere procedure in de Eerste Kamer.

EVO helpt

Mocht u vragen hebben over alternatieve vormen van financiering dan wel advisering verlangen met betrekking tot uw huidige kredietverlening, dan kunt u contact opnemen met EVO-bedrijfsjuristen op 079 - 3467 248.