20-02-2014  De gemeente Arnhem wil op 1 april een milieuzone voor vrachtauto’s invoeren. De gemeente heeft het voornemen om dit besluit te nemen onlangs kenbaar gemaakt. Bedrijven die schade ondervinden van deze maatregel, kunnen een zienswijze indienen bij de gemeente.

Euro 3 of ouder

De invoering van een milieuzone betekent dat vrachtauto’s met Euro-3-motor en ouder (uitgezonderd specifieke voertuigen) niet meer de binnenstad van Arnhem in mogen rijden. Het gaat om vrachtauto’s waarvan uit het kentekenbewijs of aantekening in het kentekenregister blijkt dat de datum van eerste toelating ligt vóór 1 oktober 2005.

Ook centrumring

Specifiek voor Arnhem geldt dat het verbod geldt voor het gebied binnen de centrumring maar ook voor de centrumring zelf, dat wil zeggen de volgende straten: Eusebiusbuitensingel, Nijmeegseweg, Velperbuitensingel, Jansbuitensingel, Willemsplein, Nieuwe Plein, Weerdjesstraat, Trans en Oranjewachtstraat (zie het bijgevoegde kaartje).

Omrijden

EVO kan zich niet vinden in de maatregel zoals deze nu wordt voorgesteld. De maatregel draagt  nauwelijks bij aan een betere luchtkwaliteit maar jaagt bedrijven wel op kosten. De opname van de centrumring binnen de milieuzone betekent dat een deel van de vrachtauto’s vele kilometers moet omrijden dan wel andere routes kiezen die buiten het centrumgebied van Arnhem liggen. Dit betekent juist meer brandstofgebruik en uitstoot van milieubelastende stoffen. EVO ziet meer in stimulerende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Zienswijze vóór 3 maart indienen

EVO raadt bedrijven die schade ondervinden van deze maatregel, aan om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Zienswijzen op het voornemen moeten uiterlijk op 3 maart bij de gemeente Arnhem binnen zijn en kunne worden gericht aan het College van B&W van de gemeente Arnhem, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem, (onder vermelding van 2014-02-00481).

Voornemen

Let wel: het betreft hier een zienswijze op het voornemen om dit besluit te nemen. Het gaat dus nog niet om het definitieve besluit (verkeersbesluit) voor het instellen van een milieuzone. Tegen dit besluit is - zodra het bekend is gemaakt - eveneens bezwaar mogelijk.

Leden kunnen voor meer informatie of advies contact opnemen met EVO-Ledenservice, telefoon 079 3467 346.