30-11-2016  Minister Schulz heeft de looptijd van het Infrastructuurfonds met twee jaar verlengd. Daardoor komt er 751 miljoen euro beschikbaar. Over de besteding hiervan heeft de minister afspraken met de verschillende regio’s gemaakt. Deze afspraken leiden ertoe dat er 38 miljoen euro resteert voor aanvullende projecten.

Doorstroming verbeteren

De regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag krijgen beide 200 miljoen euro extra voor een pakket aan maatregelen. Ook komt er 200 miljoen euro extra beschikbaar om de doorstroming van het verkeer tussen de haven in Rotterdam en Oost-Nederland en Duitsland te verbeteren.

Verkeersveiligheid

Daarnaast wordt 50 miljoen gereserveerd voor eventuele verbreding van de A4 Leiden – Burgerveen en bovendien is er 30 miljoen extra uitgetrokken voor verkeersveiligheid. Deze afspraken leiden tot 38 miljoen euro resterend vrij te besteden budget.

Specifieke projecten

De Minister wil de beslissingen over deze 38 miljoen uitstellen, om deze te kunnen baseren op de nieuwe knelpuntenanalyse (NMCA) die in april 2017 gereed is. De Kamer kan met moties afdwingen dit geld wel al te reserveren voor specifieke projecten. Maar liefst meer dan 20 moties werden er ingediend, waaronder een aantal prioritaire knelpunten en projecten die EVO had ingebracht.

Binnenvaart

Ten aanzien van de binnenvaart springt de motie ten aanzien van Kornwerderzand in het oog: er wordt in de motie door drie partijen  gevraagd (PvdA, VVD, CDA) tot 1 oktober 2017 30 miljoen te reserveren voor het verbreden van de sluis. In afwachting van de nadere onderbouwing van het huidige financieringsvoorstel van de regio. Ook het spoor kwam ruim aan bod met diverse moties en toezeggingen van de Staatssecretaris.

EVO tevreden

EVO kijkt tevreden terug op het debat. Een aantal specifieke knelpunten in het land zijn aan de orde gesteld en worden nu met financieringsvoorstellen afgedekt. Volgende week zal uit de stemming blijken, welke moties een meerderheid halen en vervolgens in uitvoering zullen worden gebracht. De moties met een kamer-meerderheid tellen op tot een hoger bedrag dan de beschikbare 38 miljoen.

Noodzakelijk

Komend jaar blijft een actieve inbreng vanuit EVO in de diverse nieuwe gebiedsprogramma’s noodzakelijk, omdat daar de meeste knelpunten uit de Top 20 Trajecten met Economische schade in aan de orde komen. Dat betekent dat het nieuwe kabinet wel meer geld beschikbaar moeten stellen. Het bedrag van 600 miljoen euro is niet heel veel voor infrastructuur.