16-09-2015  De regering benadrukt in de begroting voor 2016 het belang van Nederland als handelsnatie. Goede internationale afspraken zijn daarbij volgens het kabinet cruciaal. Economische dienstverlening blijft een van de speerpunten van de Nederlandse diplomatie. De eerder aangekondigde bezuinigingen op ambassades en diplomatieke posten in het buitenland worden voor een groot deel teruggedraaid. De ambassades kunnen zich hierbij ook inzetten voor de economische positie van Nederland.

TTIP

Op Europees niveau werkt Nederland hard aan de economische relaties van de EU en verbetering van de markttoegang van het bedrijfsleven in de rest van de wereld. Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) tussen de EU en de VS is daar een belangrijke stap in. Nederland kan volgens het kabinet veel voordeel behalen bij TTIP. Bijna de helft van de Nederlandse werknemers is in dienst bij een bedrijf dat exporteert. Wanneer de internationale handel toeneemt, maken bedrijven meer omzet, waardoor zij meer ruimte hebben voor investeringen. Hierdoor ontstaan meer banen.

Samen hebben de VS en de EU de ambitie om het mondiale handelssysteem te versterken en daarvoor met TTIP hoge standaarden te zetten die wereldwijd normstellend zijn. Nederland stelt voor de onderhandelingen wel enkele voorwaarden. Zo moeten de hoge normen op het gebied van mens, dier en milieu worden behouden. TTIP strekt zich uit over vele onderwerpen. Goede informatievoorziening over TTIP is daarom cruciaal. Het kabinet spant zich ervoor in de samenleving bij de discussie over TTIP te betrekken.

Rusland

Nederland wil de dialoog met Rusland en de contacten met de Russische bevolking openhouden. Nederland blijft bijvoorbeeld actief in Rusland op terreinen als cultuur en innovatie. Het zwaartepunt bij de economische werkzaamheden zal vanuit de overheid verschuiven van handelsbevordering en economische samenwerking naar het begeleiden, ondersteunen en voorlichten van het al in Rusland actieve Nederlandse bedrijfsleven.

Rest van de wereld

De belangrijkste handelspartners liggen in de Europese Unie maar toekomstige groei zal vooral uit opkomende landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika komen. De EU moet werken aan intensievere banden via handels- en/of investeringsakkoorden, onder meer in de vorm van handelsakkoorden en investeringsverdragen.

De EU-onderhandelingen voor handelsakkoorden en investeringsverdragen met Japan, China en de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Paraguay, Uruguay en Venezuela gaan door in 2016. Ook starten binnenkort onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland. De minister van Buitenlandse Zaken gaat op handelsmissies naar onder meer China, Turkije en Cuba. Opvallend is dat Iran niet expliciet wordt genoemd. Wel wil de regering de contacten met de Golflanden, Turkije en Iran verstevigen. Het gaat daarbij ook om de promotie van Nederlandse kennis en het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van kennis.

Handelsakkoorden en douanevereenvoudigingen

Nederland blijft zich inzetten voor een sterk en effectief wereldhandelssysteem. De WTO speelt hierin een sleutelrol. Nederland hecht ook sterk aan de implementatie van bestaande multilaterale afspraken over onder meer douanevereenvoudigingen (handelsfacilitatie).

Waar het niet lukt om binnen de huidige multilaterale onderhandelingsronde in de WTO afspraken te maken, ondersteunt Nederland het streven van de EU om op deelterreinen afspraken te maken met gelijkgezinde landen over verdere handelsliberalisatie.

Publiek-private samenwerking

De regering streeft naar versterkte publiek-private samenwerking. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met het wereldwijde postennetwerk een waardevolle infrastructuur in huis voor economische dienstverlening in het buitenland aan bedrijven en kennisinstellingen.

Daarnaast hebben de posten een signalerende functie; ze kunnen relevante ontwikkelingen, kansen en bedreigingen delen met het Nederlandse bedrijfsleven. Ook is er een groot privaat handelsbevorderend netwerk in Nederland. Intensieve samenwerking daarmee wordt steeds vanzelfsprekender en belangrijker. Dit krijgt onder andere vorm binnen het Dutch Trade and Investment Board (DTIB). EVO en Fenedex zijn hier nauw bij betrokken.