28-02-2013  Vandaag heeft het Europese milieuagentschap EEA een rapport gepresenteerd over de hoge kosten van luchtvervuiling door het wegverkeer. Volgens het rapport is het vervoer in Europa verantwoordelijk voor schadelijke concentraties luchtverontreinigende stoffen en een kwart van de broeikasgasemissies in de EU. TLN en EVO wijzen erop dat de transportsector al jaren hard op weg is naar minder vervuiling. Het Nederlandse vrachtautopark behoort tot de schoonste van Europa. Daar komt bij dat een vrachtautocombinatie al meer dan 17 cent per kilometer betaalt aan accijns en andere heffingen.

Emissienormen

Ondernemers hebben de laatste twee decennia volop geïnvesteerd in steeds schonere vrachtauto’s. In vijf stappen zijn de Europese emissienormen voor vrachtauto’s aangescherpt. De huidige Euro-5-norm stoot 90 procent minder schadelijke stoffen als stikstofoxiden (NOX) en fijnstof uit dan een Euro-0-voertuig uit 1990. Eind dit jaar wordt de volgende stap naar Euro 6 gemaakt, met opnieuw een daling van 80 procent in de uitstoot van NOXen 50 procent van fijnstof.

Extra investeringen

Om aan de nieuwe emissienormen te voldoen, investeert de sector tot 2020 zo’n 1,2 miljard euro extra. Bovenop deze investeringen experimenteren transportondernemers met schone alternatieve aandrijvingen, zoals aardgas, elektrisch, hybride en biogas.

Ook maatregelen bij andere bronnen

EVO en TLN wijzen er verder op dat volgens de EEA ongeveer tweederde van alle gezondheidskosten van het wegverkeer niet door vrachtauto’s wordt veroorzaakt. Op basis van cijfers van het CBS is het aandeel van de vrachtauto in de totale uitstoot van NOX in Nederland 12,2 procent. Bij de uitstoot van fijnstof is het aandeel zelfs lager dan 3 procent. EVO en TLN stellen dat het dus belangrijk is dat ook bij andere bronnen, waaronder andere weggebruikers, maatregelen worden genomen.