03-05-2017  De Nederlandstalige versies van de internationale vervoersvoorschriften van gevaarlijke stoffen over de weg, het binnenwater en spoor zijn beschikbaar.

Wijzigingen

De wijzigingen in het ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route), ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures) en RID (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses) waren eerder alleen in de  Engelse taal gepubliceerd. Elke twee jaar worden er op Europees niveau wijzigingen doorgevoerd in deze complexe regelgeving. De overgangstermijn voor het doorvoeren van de meeste wijzigingen loopt tot 1 juli 2017.

Tevens wijzigingen in Nederlandse regelingen

Ten gevolge van de wijzigingen in de internationale vervoersvoorschriften zijn een aantal Nederlandse regelingen hier ook op aangepast. Het betreft de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG), de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).

Voor meer informatie de regelingen vervoer gevaarlijke stoffen, de workshop adr-wijzigingen en de Dag van de Gevaarlijke Stoffen.