27-06-2013  Een werkgever en werknemer kunnen in een zogenoemde beëindigingsovereenkomst vastleggen hoe ze bij of ter voorkoming van een geschil samen tot een oplossing komen. Zo’n overeenkomst moet zeer zorgvuldig worden opgesteld. Door het maken van nieuwe afspraken worden bedingen uit eerdere overeenkomsten soms namelijk overruled zonder dat de partijen hier bij stilstaan.

Boetebepaling

Zo hoeft een werknemer alleen een boete te betalen wegens overtreding van zijn relatiebeding als in de beëindigingovereenkomst (in)direct een boetebepaling van toepassing is verklaard. Is dit niet gebeurd, dan is de werknemer geen boete verschuldigd. Dit kan heel vervelend uitpakken voor de werkgever, zo blijkt uit de volgende zaak.

Overtreding relatiebeding

Een werkgever en zijn werknemer besluiten om de arbeidsrelatie in goed overleg te beëindigen. De werknemer wordt ontslagen uit zijn concurrentiebeding – waaraan gekoppeld een boetebeding – mits hij gedurende één jaar na het einde van zijn arbeidsovereenkomst geen werkzaamheden verricht voor een aantal met name genoemde relaties van de werkgever. De werknemer stemt hiermee in. Dit relatiebeding wordt in de beëindigingovereenkomst opgenomen. Korte tijd later blijkt de werknemer toch te werken voor relaties van de werkgever. De werkgever vordert in een kort geding de naar zijn mening verschuldigde boete wegens overtreding van het relatiebeding.

Geen boete

De voorzieningenrechter stelt vast dat in de beëindigingovereenkomst wel een relatiebeding is opgenomen, maar geen boetebeding voor de overtreding van het relatiebeding. De werkgever stelt tevergeefs voor dat het boetebeding uit de arbeidsovereenkomst van toepassing zou zijn voor het relatiebeding in de beëindigingovereenkomst. De rechter merkt op dat uit de tekst van het relatiebeding en de tekst van de beëindigingovereenkomst niet volgt dat het boetebeding van toepassing is bij overtreding van het relatiebeding. De werknemer hoeft dus geen boete te betalen.

Voorkomen

Wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan, neem dan vooraf contact met EVO-Bedrijfsjuristen.