24-02-2015  Met ingang van 1 maart 2015 wordt de 'Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg' van kracht. Hiermee komt de Richtlijn uit 2011 te vervallen.

De richtlijn bevat de te hanteren tarieven bij de meest voorkomende overtredingen ten aanzien van het vervoer over de weg. De tarieven gelden als richtlijn voor de hoogte van het transactiebedrag, de strafbeschikking dan wel voor de eis ter terechtzitting.
De hoogte van het boetetarief is afhankelijk van de risicocategorie. Hiermee wordt tevens bepaald of er corrigerende maatregelen worden genomen of strafrechtelijke handhaving.
Bij herhaling of opzettelijk delict worden de bedragen verhoogd of volgt dagvaarding.

Boetetarief

Een groot verschil met de vervallen richtlijn is het verdwijnen van de polarispunten systematiek, dat per punt een boetetarief vertegenwoordigde van 35 euro.
In de nieuwe richtlijn staan de minimale boetetarieven vermeld.

De nieuwe boeterichtlijn staat op de kennisbank van EVO.