25-09-2014  Met een nieuwe wet wil minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) schuldeisers bij faillissementen tegemoet komen. De bewindsman heeft onlangs het voorontwerp van de Wet continuïteit ondernemingen II openbaar gemaakt. 

Voorkomen

Met dit wetsvoorstel wordt in de Faillissementswet (Fw) onder meer een regeling ingevoerd op basis waarvan de rechtbank in de aanloop naar een vermoedelijk faillissement of een waarschijnlijke verlening van surseance van betaling een beoogd curator, bewindvoerder of rechter-commissaris kan aanwijzen.

Afstand

Met het wetsvoorstel wil Opstelten faillissementen van ondernemingen met een zware schuldenlast - maar met wel reële kansen op continuïteit – zien te voorkomen. De concept-wet maakt het mogelijk om schuldeisers van een onderneming (rechtspersoon of natuurlijke persoon) voorafgaand aan (en ter voorkoming van) een eventueel faillissement, te dwingen om akkoord te gaan met financiële herstructurering en schuldsanering van de onderneming in de vorm van een akkoord. Daarbij doen de schuldeisers deels afstand van hun rechten. 

Minder risico

Dat klinkt niet gunstig, maar dat is het wel, volgens Opstelten. Door de financiële herstructurering en schuldsanering acht de wetgever de kans groter dat de (resterende) vorderingen van de schuldeisers worden voldaan. Bovendien beperkt de nieuwe wetgeving het risico dat aan noodfinanciers verstrekte zekerheden worden aangetast. Opstelten wil er alles aan doen om ondernemers in de problemen aan te moedigen tijdig hulp te zoeken. Dat biedt grotere kansen op een reorganisatie van het bedrijf of een doorstart. Rechtbanken hebben al geëxperimenteerd met de vooraf aangestelde curator en de resultaten daarvan zijn positief. De ministerraad is al akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Het ligt nu voor advies bij de Raad van State.