Nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag via het UWV

Vernieuwde uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid

30-08-2018  Per 1 augustus 2018 gelden er vernieuwde uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Een lid vroeg ons wat er inhoudelijk gewijzigd is. De uitvoeringsregels van het UWV kunnen door werkgevers worden gebruikt om te weten te komen waaraan een ontslag moet voldoen en hoe een aanvraag door het UWVwordt beoordeeld.

Veranderingen

Sinds het uitbrengen van de vorige uitvoeringsregels, in juli 2016, is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd en heeft de Hoge Raad tussentijds uitspraken gedaan over arbeidsrechtelijke kwesties die van invloed zijn op de uitvoeringsregels. De nieuwe uitvoeringsregels, die gelden vanaf 1 augustus, zijn daarop aangepast. Tevens is er op een aantal punten in de uitvoeringsregels meer toelichting gegeven over de wijze waarop werkgevers de regels moeten toepassen bij ontslag. Denk daarbij aan veranderingen rondom payrollwerknemers en extra regels gericht op collectief ontslag.

Payrollwerknemers

De vernieuwde uitvoeringsregels telt een aantal nieuwe alinea’s over het ontslag van payrollwerknemers. In het bijzonder is er aanvullende informatie beschikbaar over de manier waarop werkgevers het afspiegelingsbeginsel moeten toepassen op payrollwerknemers. In de uitvoeringsregels voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid staat onder andere hoe het UWV beoordeelt of er een redelijke grond is voor opzegging van de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte payrollwerknemer.

Herplaatsingsplicht en bezwaar tijdens ontslagprocedure

De herplaatsingsplicht van de werkgever is verder uitgewerkt en verduidelijkt in de uitvoeringsregels voor ontslag wegens langdurige ziekte. De herplaatsingsinspanning van de werkgever start op de datum waarop de twee jaar wettelijke loondoorbetalingsverplichting is verstreken. Daarnaast is in deze set uitvoeringsregels een verduidelijking gekomen in welke situaties de ontslagprocedure mag worden opgeschort indien de werknemer bezwaar maakt tegen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Opschorten van de procedure is alleen aan de orde als de beslissing van het bezwaar relevant kan zijn voor de vraag of herstel voor eigen werk, al dan niet in aangepaste vorm, of herplaatsing mogelijk is. Een bezwaar van de werknemer tegen de beslissing om de werkgever geen loonsanctie op te leggen, is geen reden om de behandeling van de ontslagaanvraag op te schorten. Immers, een bezwaar gericht op een loonsanctie gaat over het wel of niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen door de werkgever.

Nieuw hoofdstuk

Tot slot, is er aan de uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen een nieuw hoofdstuk toegevoegd waarin de Wet melding collectief ontslag (WMCO) is opgenomen. Door de introductie van de Wet werk en zekerheid is de WMCO gewijzigd. De vernieuwde uitvoeringsregels zijn hier volledig op aangepast en geactualiseerd.

Loop jij ook ergens tegenaan of heb je advies nodig van onze ledenservice? Neem dan contact op via 079 - 34 67 346 of mail naar ledenservice@evofenedex.nl.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder