30-06-2014  De gemeente Arnhem voert per 1 juli 2014 een milieuzone voor vrachtauto’s in. De gemeente heeft het verkeersbesluit hiervoor op 25 juni jongstleden bekendgemaakt. EVO raadt bedrijven die schade ondervinden van deze maatregel aan een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente en een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Euro 3 of ouder

De invoering van de milieuzone betekent dat vrachtauto’s met een Euro-3-motor en ouder (uitgezonderd specifieke voertuigen) niet meer de binnenstad van Arnhem in mogen rijden. Het gaat om vrachtauto’s waarvan uit het kentekenbewijs of aantekening in het kentekenregister blijkt dat de datum van eerste toelating ligt vóór 1 oktober 2005.

Ook centrumring

In Arnhem geldt het verbod voor het gebied binnen de centrumring maar ook voor de centrumring zelf, dat wil zeggen de volgende straten: Eusebiusbuitensingel, Nijmeegseweg, Velperbuitensingel, Jansbuitensingel, Willemsplein, Nieuwe Plein, Weerdjesstraat, Trans en Oranjewachtstraat.

Bezwaar maken

EVO raadt bedrijven die schade ondervinden van deze maatregel aan om gebruik te maken van de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Arnhem (Postbus 9200 6800 HA Arnhem) onder vermelding van datum en zaaknummer van het besluit. Het bezwaar moet uiterlijk zes weken na bekendmaking van het verkeersbesluit zijn ingediend bij de gemeente, dus uiterlijk 6 augustus. Het verkeersbesluit, inclusief reactie op ingediende zienswijzen, is hier te vinden.

Voorlopige voorziening

Bedrijven kunnen bovendien, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Walburgstraat 2-4, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

Ontheffingen

Tegelijk met het verkeersbesluit, heeft de gemeente beleidsregels vastgesteld voor de ontheffing-verlening. In deze beleidsregels  staat onder welke voorwaarden een ontheffing wordt verleend.

Zienswijze EVO

EVO kan zich niet vinden in het verkeersbesluit zoals dit nu wordt voorgesteld en heeft dit in een zienswijze op het voornemen tot dit besluit reeds bekendgemaakt. De opname van de centrumring binnen de milieuzone betekent dat een deel van de vrachtauto’s vele kilometers moet omrijden dan wel andere routes kiezen die buiten het centrumgebied van Arnhem liggen. Dit leidt juist tot meer brandstofgebruik en uitstoot van milieubelastende stoffen. EVO ziet dan ook meer in stimulerende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Meer informatie

EVO-leden met vragen over de milieuzone in Arnhem kunnen contact opnemen met EVO-Ledenservice.