14-08-2012  Het gebruik van alcohol en drugs op de werkvloer zijn niet altijd een reden voor ontslag op staande voet. Dat blijkt uit een uitspraak die de kantonrechter in Apeldoorn onlangs deed.

In deze zaak wordt een werknemer na een dienstverband van bijna vier jaar op staande voet ontslagen. Hem wordt verweten dat hij, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, regelmatig te laat en onder invloed van drugs en alcohol op zijn werk kwam. Voor alle zekerheid dient de werkgever een voorwaardelijk ontbindingsverzoek in.

Opzegverbod

De kantonrechter wijst het verzoek tot ontslag op staande voet af. Hij kwalificeert de verslaving van de werknemer als een ziekte. Deze ziekte is de onderliggende oorzaak van de problemen. De rechter oordeelt dat het ontbindingsverzoek verband houdt met een opzegverbod. Dit is relevant omdat daardoor het ontslagverbod tijdens ziekte van toepassing is, op grond waarvan de kantonrechter het verzoek afwijst.

Bedrijfsreglement

Dat de werknemer met medewerking van de werkgever opgenomen is geweest en dat de werkgever beschikt over een bedrijfsreglement waarin staat dat 'voor alle bedrijfsruimtes, alsmede de directe omgeving van het pand, geldt dat het gebruiken van alcohol en drugs verboden is', doet de rechter niet anders oordelen.

Bedrijfsarts

De kantonrechter onderkent en waardeert de positieve houding van de werkgever maar stelt dat de genomen disciplinaire maatregelen geen adequate reacties zijn op de verslaving van de werknemer. Volgens de kantonrechter had de werkgever de bedrijfsarts moeten betrekken in het proces en de STECR-werkwijzer Verslaving en werk moeten volgen. De STECR-werkwijzer omschrijft verslaving als een progressieve chronische ziekte.

Jurisprudentie

Over de vraag of alcohol- en drugsverslaving gelijk moeten worden gesteld aan ziekte, wordt in de jurisprudentie en literatuur verschillend gedacht. Een werkgever doet er in ieder geval goed aan om de bedrijfsarts in te schakelen alvorens tot disciplinaire maatregelen over te gaan. Wanneer de werknemer afspraken niet nakomt, behandeling weigert of recidiveert, kan er grond zijn voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst al dan niet op grond van een dringende reden.