28-10-2011 In maart van dit jaar overwoog de Kantonrechter Assen dat opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk kunnen worden gesteld indien een ZZP’er een bedrijfsongeval overkomt. De rechter verwees hierbij naar artikel 7:658 lid 4 BW, wat gaat over de aansprakelijkheid van een werkgever voor ingeleend personeel.

Hoewel deze uitspraak tot diverse nieuwsberichten heeft geleid omdat de rechter de ZZP’er meer bescherming gaf, mag niet de misvatting bestaan dat een opdrachtgever altijd aansprakelijk is voor een bedrijfsongeval waarbij een ZZP’er slachtoffer is. De aansprakelijkheid van een opdrachtgever hangt immers af van een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

Ten eerste is volgens de rechter van belang of de ZZP’er ten opzichte van de opdrachtgever een positie inneemt die vergelijkbaar is met zijn werknemers. Of dit het geval is, hangt af van de feitelijke omstandigheden.

Daarnaast moeten de werkzaamheden die de ZZP’er verricht vallen onder de normale bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever. Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien een advocaten kantoor een ZZP’er opdracht geeft om het pand te schilderen.

Tot slot stelt de rechter de eis dat er sprake moet zijn van een bepaalde mate van gezagsverhouding. De opdrachtgever moet dus zeggenschap hebben over de wijze waarop de ZZP’er zijn werkzaamheden uitvoert. Hierbij gaat het erom dat de opdrachtgever bijvoorbeeld instructies geeft aan de ZZP’er en zich met de uitvoering bemoeit.

Aansprakelijkheid

Alleen als aan al deze eisen is voldaan, geldt bij een bedrijfsongeval waarbij een ZZP’er slachtoffer is, dat de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen. Opdrachtgevers doen er daarom verstandig aan om bij de inzet van ZZP’ers rekening te houden met het aansprakelijkheidsrisico dat zij hebben en deze af te dekken met een verzekering.

ZZP’ers moeten zich daarentegen ook realiseren dat bij bedrijfsongevallen niet altijd de opdrachtgever kan worden aangesproken. Als zelfstandige ondernemer draagt een ZZP’er in beginsel namelijk zelf het risico en is hij verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Om eventuele risico’s te verzekeren, worden er ook speciaal voor ZZP’ers verzekeringen aangeboden.

Bijeenkomst

Op 30 november organiseert EVO in samenwerking met Stichting ZZP Nederland een bijeenkomst over dit onderwerp. Deze is gericht op zowel ZZP’ers als opdrachtgevers. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met EVO-Juridische zaken, telefoon 079 3467 346 of maak gebruik van het reactieformulier.