30-09-2013  Opgenomen telefoongesprekken kunnen een grond zijn om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Dit heeft de kantonrechter in Hoorn onlangs geoordeeld. Gewoonlijk wordt aangenomen dat opgenomen telefoongesprekken niet als rechtmatig verkregen bewijs kunnen worden ingebracht in een procedure bij de rechter. De rechter in Hoorn dacht daar echter anders over.

Situatie

In deze situatie ging het om een werkneemster die arbeidsongeschikt was geworden en die om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst had gevraagd bij de rechter. Zij is namelijk van mening dat de werkgever haar arbeidsongeschiktheid verergert en haar herstel belemmert. In de procedure die volgde, heeft de werkneemster opnames en transcripties van telefoongesprekken overlegd tussen haar en de werkgever.

Belangen

De kantonrechter oordeelde dat de opnames van deze telefoongesprekken zijn toegestaan. De rechter meent dat de persoonlijke levenssfeer van de werkgever niet in dusdanige mate is geschonden dat de opname van de telefoongesprekken niet als legitiem kunnen worden beschouwd. De belangen van de werkneemster gingen hier dus voor en haar arbeidsovereenkomst werd op haar verzoek ontbonden en een ontslagvergoeding is toegekend.

Bewijs

Uit het voorgaande volgt dat opgenomen telefoongesprekken dus wel degelijk kunnen dienen als bewijs over en weer in een procedure tussen werkgever en werknemer. De afweging zal zijn wiens belang zwaarder weegt. Toch moet niet lichtvaardig over het inbrengen van deze gesprekken worden gedacht. Er zijn ook veel rechters die er anders over denken.
Het is daarom voor het gebruik van bewijsmiddelen verstandig om eerst het advies van een jurist in te winnen.

EVO verzuimcare