13-01-2016  Veel werkgevers stellen nog steeds gezondheidsvragen in hun sollicitatieformulieren. Dit zijn dikwijls vragen die gericht zijn op het ziekteverzuim of vragen die gericht zijn op specifieke beperkingen. Dit soort vragen zijn niet toegestaan.

Wet op medische keuringen

Sinds 1 januari 1998 is de Wet op de Medische Keuringen (WMK) van kracht geworden. Het doel van deze wet is, onder andere, om kansarme personen in staat te stellen om toch een arbeidscontract te sluiten. Op 1 oktober 2012 is deze wet verder aangescherpt zodat het duidelijker dan voorheen is dat een sollicitant niet gevraagd mag worden naar zijn gezondheid en ziekte(verzuim).

Aanstellingskeuring

Werkgevers kunnen wel een aanstellingskeuring doen gedurende de sollicitatieprocedure. De werkgever dient dan wel de bijzondere eisen van de medische geschiktheid voor de specifieke functie waarvoor de keuring wordt gedaan, schriftelijk vast te leggen. Deze keuringen mogen enkel door arbodiensten worden afgenomen en het ondergaan van een medische keuring moet vooraf, bij de werving, reeds kenbaar worden gemaakt.

Sollicitatiegesprek

Niettemin zal in de meeste situaties geen aanstellingskeuring plaats vinden. Het is dan niet toegestaan om dit te compenseren door tijdens het sollicitatiegesprek toch vragen te stellen over de gezondheid van de sollicitant. Overigens, mag een sollicitant geen gezondheidsklachten verzwijgen die hem zullen belemmeren bij het uitoefenen van de functie.