22-12-2011  In zeecontainers kunnen gassen voorkomen die risico’s opleveren voor medewerkers die containers openen en lossen. Door het uitvoeren van een meetonderzoek kunnen deze blootstellingsrisico’s in kaart worden gebracht. In opdracht van het door EVO geïnitieerde Platform Gassen in Containers (PGIC) zijn opleidingseisen ontwikkeld voor de mensen die metingen uitvoeren in zeecontainers.

Medewerkers beschermen

Volgens de Arboregels moet een werkgever zijn medewerkers beschermen tegen de risico’s van verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie. Bedrijven die zeecontainers ontvangen, openen en lossen, moeten onderzoeken in hoeverre medewerkers aan deze gevaren worden blootgesteld. Vaak moeten daarvoor gasmetingen worden uitgevoerd.

Eenduidige opleidingseisen

Tot nu toe waren er echter geen eenduidige opleidingseisen vastgesteld voor gasmeetdeskundigen. De kwaliteit van gasmetingen kon dus niet worden gegarandeerd. Daarom hebben diverse belanghebbenden gewerkt aan het opstellen van opleidingseisen voor gasmetingen opgesteld. Dit heeft geleid tot Nederlands Technische Afspraken (NTA’s) voor drie verschillende opleidingsniveaus:

  • NTA 7496-1 ‘Opleidingseisen voor hogere gasmeetkundige zeecontainers’
  • NTA 7496-2 ‘Opleidingseisen voor middelbare gasmeetkundige zeecontainers’
  • NTA 7496-3 ‘Opleidingseisen voor lagere gasmeetkundige zeecontainers’

In deel 1 en 2 worden opleidingseisen beschreven voor het vrijgeven van zeecontainers. Deel 3 bevat opleidingseisen voor het screenen van zeecontainers.

Juiste examen

Examens volgens de nieuwe normen kunnen waarschijnlijk vanaf eind 2012 worden afgelegd. Als bedrijven gasmeetdeskundigen in de arm nemen, moeten ze erop letten dat deze mensen het juiste examen aflegden.

Protocol

Eerder al ontwikkelde het platform een protocol voor bedrijven (Ook in het Engels) en kwam het met een meldpunt voor werkgevers en werknemers. De nu ontwikkelde NTA’s zijn in lijn met het eerder dit jaar gepubliceerde protocol ‘Veilig omgaan met gassen in zeecontainers’. De werkgroep is nog bezig met het opstellen van NTA 7497 ‘Eisen aan gasmetingen voor zeecontainers’.