Zoetermeer, 5 juli 2011

Platform Gassen in Containers presenteert stappenplan

Protocol helpt bedrijven bij minimaliseren gezondheidsrisico’s van containergassen

Jaarlijks komen in Nederland miljoenen zeecontainers met goederen aan. Tijdens het openen en lossen van deze containers kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. Om de risico’s voor medewerkers van bedrijven die in aanraking komen met deze gassen zoveel mogelijk te minimaliseren, heeft het Platform Gassen in Containers (PGIC) een stappenplan opgesteld zodat veilig kan worden omgegaan met deze gassen.

Dagelijks komt een groot aantal bedrijven in aanraking met zeecontainers. Dit zijn bijvoorbeeld distributiebedrijven, detailhandel, warehouses, transportbedrijven, productiebedrijven etc. In deze containers kunnen gassen zitten die kunstmatig zijn toegevoegd om er voor te zorgen dat de lading tijdens transport goed bewaard blijft en dat eventuele ongewenste micro-organismen worden gedood. Daarnaast kunnen gassen ook het gevolg zijn van bepaalde stoffen die zijn gebruikt bij de fabricage van het product en/of de verpakking.

Protocol veilig omgaan containergassen

Om de eventuele gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te verkleinen, heeft het PGIC een protocol ontwikkeld dat medewerkers een handvat geeft voor het veilig omgaan met gassen in zeecontainers. Dit protocol is vastgesteld door een NEN-werkgroep onder leiding van het PGIC en is tot stand gekomen in samenwerking met Gezond Transport. In de werkgroep waren alle belanghebbenden; verladers, vervoerders, logistiek dienstverleners, expediteurs, gasmeetbedrijven, leveranciers van gasmeetapparatuur, opleidingsinstanties, gasmeetdeskundingen en de werknemers (FNV Bondgenoten) vertegenwoordigd.

Stappenplan

Het stappenplan “Veilig omgaan met gassen in zeecontainers” bestaat uit een beleidsmatig en een operationeel proces. Het beleidsmatige proces geeft aan hoe een bedrijf een beleid kan vormgeven om veilig om te gaan met gassen in zeecontainers. Het operationele proces leidt tot het ‘veilig’ openen en betreden van de zeecontainers. Hierdoor wordt het risico op verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie tot een minimum gereduceerd.

Vervolgstappen

Het stappenplan is beschikbaar op www.pgic.nl en op de website van Gezond Transport, http://www.gezondtransport.nl/gegastecontainers. Het protocol is direct toepasbaar voor bedrijven. Gezond Transport beheert het protocol namens het Platform Gassen in Containers. Twee partijen uit het PGIC (TLN en FNV Bondgenoten) gaan dit stappenplan op korte termijn ook in de vorm van een Arbocatalogus aanbieden aan de Arbeidsinspectie. Daarmee wordt het protocol de norm voor veilig omgaan met gevaarlijke gassen in zeecontainers.

Platform Gassen in Containers

Het PGIC is een initiatief van werkgevers en werknemers om te komen tot een gezamenlijke aanpak van problematiek rondom gassen in zeecontainers.Dit wil zij bereiken doorrichtlijnen en protocollen op te stellen voor de veilige omgang met zeecontainers. Het platform bestaat uit Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, Raad Nederlandse Detailhandel (RND), ondernemersorganisatie FME-CWM en werknemersorganisatie FNV Bondgenoten.