Initiatieven moeten veiligheid chemische industrie verder verhogen

Leestijd: 3 minuten

08-06-2020  Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van verschillende initiatieven in het kader van het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030). Dit programma maakt deel uit van het overheidsbeleid voor omgevingsveiligheid.

Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030) is het programma van (petro)chemische industrie, wetenschap en overheid om incidenten in de (petro)chemie te voorkomen. Binnen DV2030 wordt gewerkt aan meerdere thema’s.

Brzo-systeem

Zo wordt er op dit moment gewerkt aan een bestuursconvenant tussen de BRZO+-partners en de verantwoordelijke bestuurlijke partijen. Dit draagt bij aan een heldere rol- en taakverdeling van Brzo-toezichthouders. BRZO+ is het samenwerkingsprogramma tussen overheidsdiensten voor eenduidig toezicht op de zogenoemde Brzo-bedrijven in Nederland, en eenduidige naleving van de veiligheidsregels. Brzo-bedrijven zijn de meest risicovolle bedrijven van het land, die vallen onder het regime van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

Er is recent ook een onderzoek opgeleverd naar de verbinding tussen de drie wettelijke stelsels rondom veiligheid bij Brzo-bedrijven: arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en rampenbestrijding. Volgens de staatssecretaris bestaat er nauwelijks “schuring” tussen deze stelsels; zij ziet wel kansen om de uitwerking ervan te optimaliseren.

Near misses

Verder is er binnen DV2030 een blockchainapplicatie ontwikkeld voor het delen van zogenaamde near misses binnen de chemische industrie: gebeurtenissen die net niet tot een incident hebben geleid maar wel leerzaam kunnen zijn voor de toekomst. Deze applicatie geeft een eerste inzicht in de mogelijkheden van blockchain om ‘gevoelige informatie’ – zoals over deze bijna-incidenten - te delen tussen bedrijven en toezichthouders.

Communicatie met omgeving

Om de communicatie met omwonenden van Brzo-bedrijven te verbeteren heeft het RIVM een regionaal instrument ontwikkeld om de veiligheidsbeleving en informatiebehoeften van de omwonenden te peilen. Dit instrument wordt inmiddels gebruikt bij een belevingsonderzoek onder omwonenden van Chemelot.

Toezicht tankopslag

De Nederlandse tankopslagbedrijven gebruiken een zelfbeoordelingsinstrument om hun eigen veiligheidsniveau te beoordelen en te vergelijken met dat van hun branchegenoten. Uit een eerder onderzoek is gebleken dat de informatie uit dit instrument ook voor Brzo-toezichthouders bruikbaar is in risicogestuurd toezicht. Op basis hiervan is een pilot gestart met de Inspectie SZW en de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (VOTOB) om te kijken of het toezicht op VOTOB-bedrijven anders kan worden uitgevoerd. Overkoepelend heeft de stuurgroep DV2030 opdracht gegeven voor een brede verkennende studie naar mogelijkheden om in algemene zin het toezicht op bedrijven te vernieuwen. Andere sectoren, bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs, kunnen als voorbeeld dienen om van te leren. Met name de mogelijkheden van horizontaal toezicht worden onderzocht.

Veilgheidsopleidingen

DV2030 heeft onderzocht wat een opleiding op het gebied van veiligheid kan bijdragen aan de veiligheid in de (petro)chemie. In diverse workshops hebben partijen bekeken welke veiligheidsopleidingen er al bestaan en aan welke veiligheidsopleidingen er nog behoefte is. Deze informatie wordt gebruikt om vraag en aanbod in opleidingen nader op elkaar af te stemmen.

Het jaarverslag 2019 van het programma Duurzame Veiligheid 2030 is te vinden op de gelijknamige website.