09-06-2016  Een ruime meerderheid van Provinciale Staten van Utrecht heeft deze week een motie aangenomen over de plannen met de Ring Utrecht. Het College van Gedeputeerde Staten kreeg opdracht de zienswijze van die meerderheid op het Ontwerp Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht kenbaar te maken bij de minister van Infrastructuur en Milieu.

Constructief

EVO noemt de provinciale zienswijze op het besluit constructief. Zo erkent de provincie veel van de tussen het Rijk en de regio gemaakte afspraken. Daarmee zet de Provincie de in 2015 in het provinciale coalitieakkoord ingezette lijn ‘bestendig voort’. Die afspraken betreffen onder andere uitbreiding van de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd, een extra rijstrook in beide richtingen op de parallelbaan van de A12. Ook de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (N230) tot een volwaardig deel van de Ring Utrecht maakt onderdeel uit van deze deal.

Extra aandacht

De provincie Utrecht zal bij de minister extra aandacht gaan vragen voor kwaliteit van de publieke ruimte, toepassing van innovatieve technieken, de goede inpassing van de wegverbredingen in de omgeving en de bovenwettelijke geluidsmaatregelen. De provincie erkent dat de gevoeligheidsanalyse in handen is van de minister. Wel doet Utrecht het verzoek om het plan, voor het finale besluit, te toetsen aan de meest recente groeiscenario’s en onderzoeken.

Miljoenen aan schade

Er staan dagelijks files op de Ring Utrecht. De wegvakken stijgen nog steeds in de landelijke filetop-50. Deze files berokkenen het bedrijfsleven vele miljoenen aan schade. Daarom zal ook EVO op het Ontwerp Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht een zienswijze indienen. EVO legt de nadruk op bevordering van de doorstroming. Verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omgeving zijn ook gebaat bij uitvoering van de plannen en verdienen ook ondersteuning.