Psychosociale arbeidsbelasting belangrijk onderdeel van de RI&E

Tijdens de Week van de RI&E lichten we elke dag een onderdeel van de RI&E uit

18-06-2019  Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt een steeds groter arbeidsrisico. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Tijdens de Week van de RI&E besteden we elke dag aandacht aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In dit artikel gaan we verder in op PSA en de RI&E.

Volgens de Stichting van de Arbeid is eenderde van het werkgerelateerde ziekteverzuim gerelateerd aan PSA. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten signaleert een toename van PSA. Onder PSA vallen arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. Dit staat opgenomen in artikel 1.3 lid e van de Arbowet. Ook kan je denken aan een chauffeur die te maken krijgt met een ongeval op de weg, betrokken raakt bij een geweldsincident of overvallen wordt. PSA kan leiden tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid.

Wet- en regelgeving

Op grond van de Arbowet ben je als werkgever verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is PSA te voorkomen of te beperken. Het Arbobesluit werkt deze verplichting verder uit en verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In het Plan van Aanpak, dat gebaseerd is op de RI&E, moet je concreet opnemen wat je als bedrijf hebt gedaan en gaat doen om de in kaart gebrachte risico’s te voorkomen. Werknemers moeten worden voorgelicht over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.

Voorbeelden van maatregelen tegen PSA zijn:

  • Een vertrouwenspersoon benoemen;
  • Werknemers voorlichten over PSA;
  • Verdiepende onderzoeken naar werkdruk laten uitvoeren;
  • Een gedragscode en een klachtenprocedure opstellen;
  • Voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt.

Als werkgever heb je een zorgplicht voor een veilige werkomgeving voor de werknemers. Als je daarin te kort schiet en werknemer lijdt schade tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, moet je werknemer schadeloos stellen en moet je het werk ook zodanig aanpassen dat hiervan geen (verdere) schade valt te verwachten. Het is in dat kader dus ook van belang een goed PSA beleid binnen de organisatie te hebben om aansprakelijkheid te voorkomen.

Handreiking PSA

In opdracht van de Stichting van de Arbeid heeft VHP Human Performance een handreiking ontwikkeld voor sectoren en bedrijven met oplossingen om PSA te voorkomen en/of te verminderen. De handreiking geeft handvatten hoe PSA herkend kan worden en biedt praktische oplossingen om de verschillende vormen van PSA, waaronder werkdruk, werkstress, pesten, (seksuele) intimidatie en agressie en geweld, te voorkomen of te verminderen. Via de Arbocatalogus PSA kun je per branche, sector of bedrijf specifieke oplossingen voor PSA selecteren en deze vervolgens op een eigen website binnen je bedrijf delen.

Arbocatalogus

Ook kan het zijn dat in de sector een arbeidscatalogus van toepassing is, zoals bijvoorbeeld de arbocatalogus van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Hierin staan per categorie PSA concrete maatregelen en oplossingen die je als werkgever kan nemen.

Whitepaper 'RI&E in de logistiek'

Een RI&E is de eerste belangrijke stap bij het creëren van een veiligheidscultuur. Daarom besteden we in de Week van de RI&E elke dag aandacht aan dit onderwerp. Om je goed op weg te helpen, hebben we de whitepaper 'RI&E in de logistiek' opgesteld. Deze whitepaper helpt je bij het opstellen en updaten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in een logistieke omgeving. Ook bevat het een voorbeeld RI&E met handige tips en tools om van jouw magazijn een veilige werkplek te maken.

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder