18-10-2016  In Utrecht gaan overheden, hoger onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk een aanvalsplan opstellen en uitvoeren om de stijgende mobiliteitsbehoefte in de regio op te vangen.

Strategie

De verschillende partijen werken aan een strategie om de groei in verkeer in goede banen te leiden bij de te verwachten economische ontwikkeling en verstedelijking. De steden zijn aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven. Door die aantrekkingskracht komen bereikbaarheid en leefbaarheid steeds meer onder druk te staan. Tegelijkertijd moeten de steden wel aan meer inwoners huisvesting kunnen bieden.

Laagraven

Concrete projecten in het plan zijn de aansluiting van Utrecht Science Park op de A28 en de aansluiting van Laagraven op de A12. Verder zal er ruimte zijn voor introductie van 'smart mobility', bijvoorbeeld in de vorm van vraagbeïnvloeding. 

Gebiedsverkenning

Provincie en gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat, Utrecht Science Park, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum hebben vorig jaar het initiatief genomen om een plan voor het gebied op te stellen. EVO heeft in nauwe samenwerking met Centrummanagement Utrecht en MKB Utrecht inbreng geleverd voor de Gebiedsverkenning Utrecht-Oost.

Aandacht voor bedrijventerreinen

EVO vindt dat de samenhangende strategie recht moet doen aan de dynamiek in alle economische centra, dus naast science en onderwijs ook bedrijventerreinen en stadscentra. EVO heeft samen met andere belanghebbenden er al succesvol voor gepleit dat de realisatie van de verbreding van de Ring A12/A27 als uitgangspunt voor uitwerking van plannen geldt.