Reïntegratieverplichtingen gelden nog steeds

leestijd 3 minuten

19-08-2020  Het ziet er naar uit dat de coronamaatregelen langer van kracht blijven en dat we nog enige tijd vanuit huis blijven werken. Dit heeft gevolgen voor (lopende) reïntegratietrajecten. Als werkgever moet je, ondanks het coronatijdperk, toch voldoen aan de reïntegratieverplichtingen. Doe je dat niet of onvoldoende, dan kan een loonsanctie volgen.

Het aantal coronabesmettingen neemt op dit moment weer toe. Het is niet uitgesloten dat er bij een volgende uitbraak verderstrekkende maatregelen zullen volgen. De maatregelen die zijn genomen om het coronavirus te bestrijden, blijven daardoor een grote impact hebben op de bedrijfsvoering, de uitvoering van het werk en de (lopende) reïntegratietrajecten. Soms is er minder tijd beschikbaar voor reïntegratie, is het werk veranderd of is zelfs de volledige bedrijfsvoering gestopt, waardoor er geen mogelijkheden zijn voor werkhervatting.

Wet verbetering poortwachter

Nu de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus langer voelbaar blijven, is het nog belangrijker de reïntegratie niet stop te zetten en in samenspraak met de bedrijfsarts te bespreken hoe deze vorm gegeven kan worden. De reïntegratieverplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter gelden namelijk nog steeds. Zo moet je de werknemer laten begeleiden door de bedrijfsarts of de arbodienst, tijdig een plan van aanpak opstellen, deze regelmatig evalueren en moet je passend werk aanbieden.

Loonsanctie

Nadat de werknemer twee jaar ziek is geweest, beoordeelt UWV of werkgever en werknemer voldoende reïntegratie-inspanningen hebben geleverd. Blijkt dit onvoldoende te zijn en is daar geen goede reden voor, dan kan UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat de loondoorbetalingsverplichting met een jaar wordt verlengd. De werkgever moet dan nog maximaal een derde jaar het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Het is daarom belangrijk te voldoen aan deze inspanningsverplichting en dit in de organisatie goed te regelen.

Beoordeling gevolgen corona voor de reïntegratie

UWV heeft aangegeven rekening te zullen houden met de gevolgen van het coronavirus bij de beoordeling van het reïntegratieverslag. Bij deze beoordeling, die als addendum bij de Werkwijzer Poortwachter is gevoegd, staat de vraag centraal of er - ondanks de coronacrisis - in alle redelijkheid voldoende is gedaan aan de reïntegratie.

Let bij de reïntegratie op de volgende punten ter voorkoming van een loonsanctie:

  • Zorg ervoor dat je minimaal eenmaal in de zes weken de werknemer spreekt en maak daar een verslag van. Dit verslag voeg je toe aan het reïntegratiedossier. Het hoeft niet een fysieke afspraak te zijn; een afspraak op afstand door middel van (beeld)bellen is ook toegestaan.
  • Als de werknemer zelf het coronavirus krijgt, waardoor de belastbaarheid wijzigt, moet dit altijd uit de probleemanalyse van de bedrijfsarts of de arbodienst blijken. Deze gewijzigde probleemanalyse moet je opnemen in het dossier.
  • Wijzigingen in de reïntegratie-inspanningen, door bijvoorbeeld een bedrijfssluiting of vermindering van het werkaanbod, moet je altijd opnemen in het plan van aanpak. Leg in het plan van aanpak goed uit waarom de werknemer geen (passende) arbeid kan verrichten binnen de eigen organisatie of in tweede spoor bij een nieuwe werkgever. Vermeld ook wanneer je verwacht dat de werkzaamheden weer hervat kunnen worden. Het is belangrijk dit goed te onderbouwen. Uit de stukken moet ook blijken dat je de werknemer hebt toegezegd structureel te herplaatsen na de heropening. Maak ook goede afspraken met de werknemer en de bedrijfsarts over de hervatting van de werkzaamheden op een andere locatie, zoals vanuit huis. Neem deze afspraken op in het plan van aanpak.
  • Een onderzoek naar mogelijkheden in eerste en tweede spoor moet altijd uitgevoerd worden. Corona is volgens UWV geen geldige reden om geen onderzoek uit te voeren.
  • Let op: wanneer je als werkgever niet aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, is dat volgens UWV geen geldige reden voor het stopzetten van de reïntegratie en het niet voldoen aan de reïntegratieverplichtingen.
  • Zorg ervoor dat het reïntegratieverslag compleet is bij het aanvragen van de WIA-uitkering. Informatie kan ook elektronisch worden uitgewisseld en fysieke handtekeningen zijn niet vereist. De werknemer kan bij de aanvraag zelf zijn visie op de reïntegratie geven. Als bepaalde documenten ontbreken, leg dan in een begeleidende brief goed uit waarom deze documenten er niet zijn.

Bekortingsverzoek

Heb je toch een loonsanctie opgelegd gekregen en kan de tekortkoming niet hersteld worden vanwege de huidige situatie? Dan kan je bij UWV een bekortingsverzoek indienen. Hierin moet je motiveren waarom en gedurende welke periode de reïntegratie is gestagneerd. UWV zal dan beoordelen of de loonsanctie redelijkerwijs kan worden beëindigd.

Vragen

Voor vragen over reïntegratie kun je contact opnemen met de bedrijfsjuristen van evofenedex, via telefoon 079 3467 346 of onderstaand formulier.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder