evofenedex nauw betrokken bij inhoudelijke ontwikkeling van financiële regelingen voor bedrijven

Leestijd 3 minuten

23-09-2021  Na de COVID-19-pandemie die de internationale handel zwaar heeft getroffen, zal 2022 in het teken staan van herstel. Voor exportgerelateerde activiteiten wordt intensief gebruikgemaakt van het beschikbare instrumentarium. De start van Invest International voegt een belangrijk nieuw onderdeel aan het financieringsaanbod voor internationaal actieve bedrijven toe. Naast herstel zet het kabinet in op het bevorderen van duurzame economische groei en het versterken van het internationaal verdienvermogen van Nederland. Hieronder de 8 hoogtepunten uit de voor internationaal ondernemers relevante begrotingen.

 1. Economische diplomatie en handelsbevordering
  Er wordt geïnvesteerd in nieuwe programma’s voor het ontwikkelen van consortia van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, zoals duurzame ketens, landbouwlogistiek en havengebiedontwikkeling. Via verdere digitalisering van het platform en samenwerking met lokale groepen ondernemers in het buitenland wordt het aantal NL Business Hubs wereldwijd uitgebreid. Als kennispartner draagt evofenedex aan dit alles actief haar steentje bij.
 2. Steunen mkb voor herstel internationale handel
  Samenwerking met alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen voor meer focus en bereik ten behoeve van de internationalisering van het mkb. Ook wordt bekeken of de reeds genomen steunmaatregelen op het gebied van internationale handel voortgezet kunnen worden. Hiervoor heeft evofenedex zich samen met kredietverzekeraar Atradius maandelijks hard gemaakt via de Corona Export Monitor.
 3. Handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk (VK)
  Het kabinet blijft inzetten op goede informatievoorziening aan exporterende bedrijven, bijvoorbeeld over de procedures rond grenscontroles en de gevolgen voor markttoegang. Ook wil het kabinet de belangrijke handelsrelatie met het VK behouden en veiligstellen. De implementatie van het Noord-Ierse protocol en het gelijk speelveld tussen het VK en de Europese Unie (EU) vragen hierbij bijzondere aandacht. Ten aanzien van de brexit is evofenedex een gewaardeerde gesprekspartner voor zowel de Nederlandse als Britse overheden.
 4. Brexit Adjustment Reserve
  De schade van de brexit voor de Nederlandse economie is fors, en wordt zoveel mogelijk beperkt door de inrichting en uitvoering van de Brexit Adjustment Reserve; een zogeheten aanpassingsreservefonds. Hiervoor is vanuit de EU 810 miljoen euro beschikbaar voor Nederland. evofenedex is nauw betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van de financiële regelingen voor bedrijven.
 5. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)
  De komende jaren zal op Europees of nationaal niveau hoogstwaarschijnlijk een verplichting voor bedrijven ingevoerd worden om due diligence (gepaste zorgvuldigheid) toe te passen en IMVO-standaarden na te leven. Dit betekent het permanent evalueren en reageren op (potentiële) risico's en schendingen op het gebied van mens en milieu, zowel bij de eigen bedrijfsvoering als bij het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten. evofenedex pleit voor Europees beleid voor meer impact en een gelijk speelveld.
 6. Verduurzaming van handelsakkoorden
  Nederland zet zich in voor het verduurzamen van toekomstige handelsakkoorden, bijvoorbeeld die met Australië, Chili en Indonesië. Ook wordt binnen de Wereldhandelsorganisatie een discussie opgestart over productiestandaarden in relatie tot handelspolitiek en een initiatief gelanceerd voor handel en klimaat. evofenedex benadrukt voortdurend het belang van nieuwe handelsakkoorden voor het realiseren van hogere productstandaarden wereldwijd.
 7. Digitale Snelweg Douane
  De douane blijft continu anticiperen op het verwerken van snel stijgende volumes, als gevolg van e-commerce, brexit en nieuwe Europese wetgeving. Onder de vlag Digitale Snelweg Douane maakt de douane deze systemen schaalbaar en robuust. Via het Overleg Douane Bedrijfsleven betrekt de douane onder meer evofenedex hierbij, om gezamenlijk te kijken of voorgestelde innovaties technisch en praktisch haalbaar zijn; ook op Europees niveau.
 8. Digitaliseringsagenda Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS)
  Bij de implementatie van de Digitale Agenda voor BHOS wordt ingezet op internationalisering van Nederlandse kennis, kunde en technologie. evofenedex ziet hierbij ook kansen voor het investeren in de digitale basis van bedrijven. Zo kan meer data-uitwisseling plaatsvinden tussen de diverse schakels in de keten, ten behoeve van onder meer IMVO, douaneregelingen en handelsverdragen. Hierdoor komen eerlijke, duurzame en wendbare ketens binnen bereik van ondernemers.