Slechts 15 procent van de bedrijven heeft complete RI&E gevaarlijke stoffen

Tijdens de Week van de RI&E lichten we elke dag een onderdeel van de RI&E uit

19-06-2019  Veel bedrijven werken met gevaarlijke stoffen. Denk aan lithiumbatterijen bij e-commercebedrijven of de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen bij productiebedrijven. De veiligheidsmaatregelen die je treft om veilig te werken met gevaarlijke stoffen vormen een belangrijk onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) In dit artikel laten we zien waar je rekening mee moet houden als je werkt met gevaarlijke stoffen.

In de RI&E is er speciale aandacht voor het werken met gevaarlijke stoffen. In de RI&E staan de risico’s van gevaarlijke stoffen voor de werknemers en de bijbehorende maatregelen die zijn genomen om ongelukken te voorkomen. Slechts één op de tien bedrijven heeft het gevaarlijkestoffenonderdeel goed in kaart gebracht en maatregelen opgesteld. Gisteren werd bekend dat staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) de controles bij bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt gaat verscherpen. De Inspectie SZW krijgt 4,5 miljoen euro extra om specifiek toezicht te houden op het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkvloer.

RI&E en gevaarlijke stoffen

De RI&E benoemt diverse aandachtspunten rondom gevaarlijke stoffen. Een paar voorbeelden:

  • Zijn er gevaarlijke stoffen waaraan werknemers blootgesteld kunnen worden?
  • Zijn de gevaarlijke stoffen goed opgeslagen en verpakt?
  • Worden alle gevaarlijke stoffen op de juiste manier geëtiketteerd en voorzien van het gevarensymbool?
  • Hoe worden de gevaarlijke stoffen opgeslagen?
  • Zijn in de buurt van de gevaarlijke stoffen de veiligheidsinformatiebladen aanwezig?
  • Dragen werknemers de juiste beschermingsmiddelen?
  • Zijn er maatregelen genomen om het inademen van stofdeeltjes tijdens productie te voorkomen?
  • Kunnen werknemers in aanraking komen met dieseluitlaatgassen anders dan in de buitenlucht?

Blootstelling

Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het ook belangrijk om de blootstellingswaarde in kaart te brengen. Dit is een zogenoemde RI&E-tox. Met de Stoffenmanager van de Inspectie SZW kun je relatief eenvoudig de blootstelling meten. In deze tool wordt gebruikgemaakt van een vierstappenmodel: inventarisatie, beoordeling blootstelling, maatregelen nemen en borging.

Extra aandacht

Sinds 2018 zet de Inspectie SZW zich extra in om werkgevers en werknemers meer bewust te maken van de gevaren van werken met gevaarlijke stoffen. Met een speciale campagne, waar wij campagnepartner in zijn, vraagt zij aandacht voor het omgaan met stoffen die beroepsziekten tot gevolg kunnen hebben. Het gaat in het bijzonder om stoffen die kanker kunnen veroorzaken, schade kunnen aanbrengen in het erfelijke materiaal of die verminderde vruchtbaarheid kunnen veroorzaken. Een van de stoffen waarop de inspectiedienst blijft letten, is dieselrook in de buurt van aggregaten en voertuigen.

Nadruk

De nadruk op deze schadelijke stoffen volgt op onderzoek waaruit blijkt dat slechts een klein deel van de bedrijven waar die specifieke stoffen aanwezig zijn een RI&E opstelt met aandacht hiervoor. Volgens Diana Martens, projectleider Inspectie SZW, vindt bij te weinig bedrijven de jaarlijkse blootstellingsbeoordeling plaats en wordt ook de individuele registratie niet erg actief bijgehouden. Die laatste registratie is verplicht en van elke medewerker moet bekend zijn wanneer hij of zij met welke ziekmakende stof in aanraking is geweest.

Voorbeeld RI&E gevaarlijke stoffen

Om je te helpen bij het inventariseren hebben we een checklist opgesteld om de risico’s met betrekking tot gevaarlijke stoffen binnen jouw bedrijf in kaart te brengen. Deze checklist dient als handvat om risico’s bespreekbaar te maken en bijbehorende maatregelen te nemen. Betrek ook andere medewerkers bij het uitvoeren van deze check: van directie tot werkvloer. Vaak is er ook veel informatie te halen bij een rondgang door het bedrijfspand, informatie uit het personeelshandboek en het calamiteitenplan. De checklist is onderdeel van de whitepaper 'RI&E in de logistiek'.

Whitepaper 'RI&E in de logistiek'

Een RI&E is de eerste belangrijke stap bij het creëren van een veiligheidscultuur. Daarom besteden we in de Week van de RI&E elke dag aandacht aan dit onderwerp. Om je goed op weg te helpen, hebben we de whitepaper 'RI&E in de logistiek' opgesteld. Deze helpt je bij het opstellen en updaten van de RI&E in een logistieke omgeving. Ook bevat het een voorbeeld-RI&E met handige tips en tools om van jouw magazijn een veilige werkplek te maken.

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder