19-05-2016  De regelmatige files op de belangrijke transportcorridor A15 leiden tot een economische en maatschappelijke schade van jaarlijks 28 miljoen euro. De komende jaren loopt dit nog sterk op, zo blijkt uit onderzoek van de regio Rivierenland. De oproep van onder meer EVO om de A15 stevig aan te pakken, vindt steeds meer gehoor.

De A15 verbindt de regio Rotterdam met Duitsland en is van groot belang voor regio’s als Drechtsteden, Gelders Rivierenland en Arnhem-Nijmegen.  De A15 is - samen met de Waal en de Betuweroute - dan ook een zeer belangrijke logistieke corridor in Nederland. Onlangs spraken bestuurders, politici, ondernemersorganisaties en ondernemers op initiatief van de regio Rivierenland over de verbetering de A15.

Schade stijgt

Productie-en handelsbedrijven die gebruik maken van de A15 in Gelderland en Zuid-Holland lijden in toenemende mate schade als gevolg van verkeerscongestie op deze weg. Daarnaast vinden er relatief veel ongevallen plaats. Met de aanpak van de weg tussen de Maasvlakte en Vaanplein in het westen en de doortrekking van de A15 naar de A12 in Oost-Nederland zal het verkeer en daarmee de files op de tussenliggende wegvakken verder toenemen.

Studie wijst uit dat de economische en maatschappelijke schade van de files 28 miljoen euro per jaar bedraagt en de komende jaren sterk oploopt. Vorig jaar zijn kleine maatregelen - zoals filedetectie - op de A15 getroffen om de situatie te verbeteren. De roep voor een meer structurele aanpak wordt echter steeds sterker.

Studie goederenvervoer

De A15 krijgt eveneens aandacht in de studie ‘Goederenvervoer corridor oost’, uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en provincies. Daarin wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor versterking van logistieke ketens en overslagpunten, toekomstige bevaarbaarheid van de Waal en innovatieve oplossingen voor de knelpunten op de A15.

EVO pleit voor een stevige aanpak van de A15 en is bij de diverse onderzoeken en initiatieven betrokken. De organisatie vindt dat er zo snel mogelijk een actieprogramma moet komen met concrete activiteiten voor de korte en middellange termijn. De steun en samenwerking van alle aan de corridor gelegen provincies en gemeenten is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast kunnen bedrijven en instellingen een bijdrage leveren door te onderzoeken of werknemers van andere vervoerswijzen gebruik kunnen maken dan wel te bezien of goederenstromen via water of spoor afgewikkeld kunnen worden, aldus EVO.