07-01-2013  De Algemene Vervoercondities (AVC) 2002 zijn sinds 1 januari op twee punten gewijzigd. Als eerste komt het huidige artikel 29 over arbitrage te vervallen. Daarvoor in de plaats is er nu een forumkeuze van toepassing. Het nieuwe artikel bepaalt dat Nederlands recht op de AVC-vervoerovereenkomst van toepassing is en dat alleen rechtbank Rotterdam bevoegd is om over geschillen te oordelen. Ook wordt artikel 7 lid 3 aangepast aan de nieuwe Incassowet.

Rechtbank Rotterdam

Voortaan mag alleen rechtbank Rotterdam geschillen behandelen, die voortvloeien uit de vervoerovereenkomst. De geschillen betreffen meestal schadeclaims of incasso van vracht. De forumkeuze voor rechtbank Rotterdam geldt alleen als er sprake is van binnenlands vervoer en contractpartijen (afzender, vervoerder, geadresseerde) hun woonplaats hebben in Nederland.

Arbitrage

De mogelijkheid tot arbitrage blijft ook na wijziging van artikel 29 bestaan. Bij het afsluiten van de (raam)overeenkomst kan een arbitrageclausule opnemen in het contract. Maar ook op het moment dat er een geschil is, kan arbitrage worden overeenkomen met de tegenpartij. Artikel 29 laat ruimte voor arbitrage door de bepaling dat partijen schriftelijk een andere forumkeuze kunnen maken.

Forumkeuze

Indien in de (raam)overeenkomst een forumkeuzeclausule is opgenomen, dan gaat deze clausule vóór de forumkeuze uit artikel 29. De contractueel vastgelegde forumkeuze blijft dus gelden.

Kwaliteitsverbetering

Met de wijziging van artikel 29 wil Stichting vervoeradres de kwaliteit van geschillenbeslechting in Nederland verbeteren. Door concentratie van zaken bij rechtbank Rotterdam wordt geprofiteerd van de specifieke deskundigheid op het gebied van vervoerrecht bij deze rechtbank.

Incasso

Vanwege de nieuwe Incassowet per 1 juli 2012 is de tekst van artikel 7 lid 3 aangepast. Voortaan worden buitengerechtelijke incassokosten berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Zorg voor de meest actuele versie!

Bij elke nieuwe transportopdracht komt tussen vervoerder en afzender een vervoerovereenkomst tot stand. Hierop dient de meest actuele versie van de AVC 2002 van toepassing te worden verklaard. De andere partij moet bekend zijn met de algemene voorwaarden. Dat betekent dat de AVC 2002 met de order of offerte moet worden meegestuurd. Om zeker te zijn dat de juiste versie van de AVC 2002 is bijgesloten, kan de pagina www.sva.nl/avc worden gelinkt naar de eigen website.