Meld verbreking/wijziging fiscale eenheid btw

Ondernemers die zijn opgenomen in een fiscale eenheid voor de btw zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van de fiscale eenheid. De belastingdienst moet altijd op de hoogte worden gesteld wanneer een bedrijf uit de fiscale eenheid stapt of als deze verbroken wordt. Hierdoor eindigt de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Btw-heffing privégebruik zakelijke auto

Bij privégebruik (incl. woon-werkverkeer) van een auto van de zaak door de ondernemer, maten/firmanten of personeel in 2015 moet hierover in de laatste aangifte btw betaald worden. Indien geen kilometeradministratie is bijgehouden dan is 2,7 procent van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) verschuldigd. Hierop bestaat een uitzondering (zie hieronder).

Btw-correctie zakelijk gebruik privéauto

Een ondernemer die zijn privéauto zakelijk gebruikt, heeft recht op aftrek van de btw op bepaalde kosten indien hij btw-belaste prestaties verricht. Indien er geen kilometeradministratie is, kan de aftrek worden beperkt naar rato van het verwachte privégebruik. De eenmansondernemer mag eventueel ook de btw in aftrek brengen alsof de auto niet voor privédoeleinden wordt gebruikt en in rubriek 1d van de laatste aangifte een correctie aangeven van 1,5 procent van de catalogusprijs (incl. btw en bpm).

Btw-heffing privégebruik investeringsgoederen

Indien een ondernemer een goed dat zowel zakelijk als privé wordt gebruikt volledig tot zijn btw-ondernemingsvermogen heeft gerekend (en de btw dientengevolge volledig in aftrek is gebracht), dient in de laatste aangifte over 2015 een heffing over het privégebruik aangegeven te worden. De heffing over het privégebruik moet worden opgenomen in rubriek 1d van de btw-aangifte.

Btw-heffing over privégebruik diensten

De heffing over het privégebruik van diensten is aan de orde bij het privégebruik van extern (met btw) ingekochte diensten zonder vergoeding en het privégebruik van intern door de ondernemer zelf verrichte diensten. De btw is verschuldigd over de aan het privégebruik toerekenbare kosten. Dit verschuldigde bedrag moet worden opgenomen in rubriek 1d van de laatste btw-aangifte.

Kantineverstrekkingen aan personeel

Het verstrekken van spijzen en dranken aan personeel leidt tot een btw-aftrekcorrectie indien de kosten van de personeelsvoorzieningen per personeelslid meer bedragen dan € 227. Indien de kosten van de personeelsverstrekkingen exclusief het verstrekken van spijzen en dranken minder bedragen dan € 227 bedragen, wordt uitsluitend de aftrek ten aanzien van de kantineverstrekkingen gecorrigeerd.

Btw dubieuze debiteuren

Kan er nog btw teruggevraagd worden op vorderingen op dubieuze debiteuren die niet betaald hebben en dat ook niet meer zullen doen (bijv. door faillissement)? In die situatie kan de reeds afgedragen btw middels een afzonderlijk verzoek teruggevraagd worden. Btw-plaza kan assisteren bij het indienen van een dergelijk verzoek.

Ambtshalve teruggaaf btw

Indien in het verleden ten onrechte of te veel btw op aangifte is afgedragen of te weinig btw in aftrek is gebracht, kan de ondernemer middels een afzonderlijk verzoek aan de inspecteur vragen om deze btw ambtshalve terug te geven.

Kleine ondernemingsregeling

Een eenmansondernemer of een samenwerkingsverband van natuurlijk personen die in 2016 per saldo niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd zal zijn, kan verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. Dit verzoek moet voor 1 januari 2016 ingediend zijn. De ontheffing geldt niet voor intracommunautaire verwervingen.

Ten onrechte btw-aftrek op maaltijden personeel

Uit recente rechtspraak komt naar voren dat er (ook) geen recht op aftrek van btw bestaat op de maaltijden die aan werknemers worden geserveerd tijdens vaktechnische overleggen en cursussen tijdens lunchpauzes of na werktijd.

Suppletieaangifte

Indien (aan het eind van het jaar) blijkt dat er te weinig btw is voldaan moet de btw-ondernemer (op straffe van een vergrijpboete van maximaal 100 procent) door middel van een suppletieaangifte de onjuist ingediende btw-aangifte(n) herstellen. Het suppletieaangifteformulier is te downloaden op de website van de Belastingdienst, maar kan ook in de beveiligde omgeving elektronisch worden ingevuld en opgestuurd.

Oude administratie

Boeken, bescheiden en andere gegevensdragers moeten normaal gesproken zeven jaar bewaard worden. De wettelijke bewaarplicht geldt voor het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, voorraadgegevens, in- en verkoopadministratie, etc.