16-09-2011  EVO en TLN zijn verheugd te zien in de Miljoenennota dat de financiering voor belangrijke investeringen voor onderhoud en aanleg van infrastructuur op peil blijft. Ook zijn de organisaties positief over de voorgenomen vermindering van regeldruk en administratieve lasten.
De organisaties maken zich echter zorgen over mogelijk hogere lasten door de voorgenomen afschaffing van het eurovignet. Die hogere lasten komen voor rekening van Nederlandse bedrijven in het internationaal wegvervoer en bedrijven die nu slechts af en toe gebruik maken van het eurovignet.

Robuust infrastructuurnetwerk

Goede doorstroming op de wegen is essentieel voor economische en sociale ontwikkeling, stellen de verladers- en vervoersorganisaties. Het kabinet erkent dit belang door te kiezen voor de ontwikkeling van een robuust infrastructuurnetwerk dat de economische zwaartepunten van Nederland (internationaal) ontsluit.

Marktpartijen betrekken bij financiering

De knelpunten die het kabinet daarvoor met voorrang wil aanpakken, komen grotendeels overeen met de wensen van TLN en EVO. Het blijft nog wel onduidelijk wanneer belangrijke projecten als de A4-Zuid bij Spijkenisse, de Nieuwe Westelijke Oeververbinding bij Rotterdam en de verbinding van de A13 en A16 kunnen worden gerealiseerd. Essentieel voor deze projecten is dat het kabinet snel komt met concrete stappen om marktpartijen te betrekken bij de financiering. EVO en TLN maken zich zorgen over de terughoudendheid van decentrale overheden bij private voorfinanciering van wegprojecten op het onderliggend wegennet.

Systeemtoezicht

EVO en TLN juichen de ambitie van het kabinet om de regeldruk en administratieve lasten met 10 procent te verminderen toe. Het verminderen van de inspectiedruk door het samenvoegen van inspecties, systeemtoezicht, handhavingsconvenanten en minder inspecties bij goed presterende bedrijven zijn hiervan voorbeelden.

Vereenvoudiging douaneprocessen

Ook zien de logistieke belangenbehartigers kansen in de vereenvoudiging van douaneprocessen en het robuuster maken van de automatisering van de douane.
Bovendien zet het kabinet sterk in op innovatie en kennisontwikkeling met speciale aandacht voor het mkb. Bedrijven die sterker dan ooit samen met onderwijs en onderzoek werken aan nieuwe en duurzame logistieke oplossingen, verbeteren de internationale concurrentiepositie van Nederland.

Afschaffing eurovignet: mogelijk hogere lasten

TLN en EVO zien de voorgenomen afschaffing van het eurovignet als een goede maatregel om de administratieve lasten verder te verlagen. De organisaties zien de voorgenomen stijging van de mrb niet als lastenneutraal. Bedrijven die een gering aantal kilometers rijden, worden namelijk onevenredig hard getroffen in het voornemen van het kabinet. TLN en EVO vinden dat deze bedrijven moeten worden gecompenseerd. Ook worden internationaal opererende Nederlandse wegvervoerders benadeeld, als de andere verdragspartners van het eurovignet, waaronder België, het verdrag niet opzeggen. Nederlandse vervoerders die deze landen aandoen moeten alsnog een eurovignet aanschaffen en worden zo dubbel belast. Beide effecten zijn voor EVO en TLN onacceptabel.