Zoetermeer, 21 april 2011

Wel meer aandacht nodig voor Rijnlandroute en N207

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn positief over het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van VVD, CDA, SP en D66 in Zuid-Holland. In dit ‘Hoofdlijnenakkoord 2011-2015’ is ruim aandacht voor verbetering van de bereikbaarheid van de regio. Ook erkennen de partijen het belang van logistiek en de vooraanstaande rol die main- en greenports hierin spelen. Het nieuwe college trekt  200 miljoen euro extra om haar mobiliteitsdoelstellingen te verwezenlijken. Zuid-Holland laat hiermee zien oog te hebben voor het economisch en maatschappelijk belang dat de ongehinderde goederenstroom heeft voor de regio en Nederland. Kritisch zijn TLN en EVO over de keuze voor een uitgeklede variant van de Rijnlandroute en het ontbreken van een aanpak van de N207 bij Alphen aan den Rijn.

Vijf duurste files in Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland vormt een belangrijke schakel in de Nederlandse economie. Door de groei van het personen- en goederenvervoer afgelopen decennia, is de filedruk in deze regio enorm toegenomen. TLN en EVO hebben berekend dat in 2010 vijf van de twintig duurste filetrajecten zich in Zuid-Holland bevonden. TLN en EVO verwachten dat de vraag naar (goederen)vervoer komende decennia verder zal toenemen en benadrukken het belang van een structurele aanpak van de mobiliteitsproblematiek in de Randstad. Tot tevredenheid van TLN en EVO kiest het nieuwe college voor een aantal cruciale projecten die de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland moeten verbeteren. De provincie trekt 200 miljoen euro extra uit om deze doelstellingen te behalen.

Logistiek van regionaal economisch belang
In het hoofdlijnenakkoord sluit de coalitie aan bij de economische pijlers die ook door de regering zijn benoemd, waaronder logistiek. De provincie onderstreept het belang van de mainport Rotterdam en greenports. Bovendien legt het college terecht een link tussen economische ontwikkeling en mobiliteitsbeleid. TLN en EVO zijn verheugd over deze visie en rekenen op een daadkrachtig beleid om ondernemerschap binnen deze pijler te stimuleren. 

Rijnlandroute
Eén van de grote winstpunten van het coalitieakkoord is de aanleg van de Rijnlandroute. Deze snelweg moet in de toekomst de A44 met de A4 verbinden en ontlast daarmee de A4. Het college heeft hiervoor 100 miljoen euro extra uitgetrokken. Dat is goed nieuws. TLN en EVO zijn wel verbaasd dat de coalitie kiest voor de uitgeklede variant voor de Rijnlandroute. Het akkoord spreekt over de aanleg van een weg met 2x1 rijstroken, terwijl TLN en EVO juist aandringen op een meer robuuste variant met 2x2 rijstroken. Alleen met deze variant zal de doorstroming in de regio substantieel en duurzaam verbeteren.

N207
Tot slot willen TLN en EVO graag aandacht voor de verbreding en aanpassing van de N207 tussen Alphen aan de Rijn en de A4. Deze weg ontbreekt jammer genoeg in het hoofdlijnenakkoord. In 2010 heeft Provinciale Staten besloten enkele korte termijn aanpassingen aan de weg te verrichten, zoals het medegebruik van busbanen. Uit eigen onderzoek van de provincie blijkt echter dat deze maatregelen niet toekomstbestendig zijn voor de verwachte groei van het verkeer in de regio. TLN en EVO dringen daarom aan op structurele aanpassing naar 2X2 rijbanen en zetten erop in dat de provincie extra beschikbare middelen vrijspeelt om deze weg te verbreden en aan te passen.

Startpagina Opzijnbest.nl